Rzecznik Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Komorniczej

Zgodnie z treścią Art. 240.1 UKK – Rzecznik dyscyplinarny wszczyna dochodzenie dyscyplinarne z urzędu albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości, organu samorządu komorniczego lub komornika wizytatora.

Zadaniem rzecznika jest prowadzenie dochodzenia z urzędu albo na wniosek jednego z podmiotów tj. Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu, sędziego-wizytatora, organów samorządu komorniczego oraz komornika-wizytatora. Taki wniosek o wszczęcie dochodzenia wiąże rzecznika dyscyplinarnego.

Po przeprowadzeniu dochodzenia i uznaniu, że zebrane dowody są wystarczające do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o ukaranie. Złożenie takiego wniosku wszczyna postępowanie przed komisją dyscyplinarną.

Rzecznika dyscyplinarnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą. Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców, których również powołuje Minister Sprawiedliwości w liczbie nie większej niż trzech, spośród kandydatów przedstawionych przez rzecznika dyscyplinarnego po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Komorniczej. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata licząc od dnia powołania.

Podobnie jak w przypadku Komisji Dyscyplinarnej, obsługę rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zapewnia Krajowa Rada Komornicza.

 

Rzecznik Dyscyplinarny

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jerzy Bojanowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy KRK

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Konrad Buksa

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Środzie Śląskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Krzysztof Ogrodnik

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa – Krowodrzy
w Krakowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Adam Zaremba

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Toruniu

Kontakt

Rzecznik Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Komorniczej

Al. Jerozolimskie 133/62

02-304 Warszawa

Email: rzecznik.dyscyplinarny@komornik.pl

                                                                                                                                                   Tel: 22 828 48 07