Plan pracy na rok 2024

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Skuteczność egzekucji sądowej.

Czynniki i bariery

 

Gdańsk, 17 maja 2024 r.

9.30-10.00 –  Otwarcie konferencji.

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – prof.UG dr hab. Wojciech Zalewski

Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Gdańsku –Małgorzata Wolny

 

Część I

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

 • Sprawność egzekucji sądowej jako czynnik efektywnego wymiaru sprawiedliwości.

prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, Uniwersytet Gdański

 

 • 15- Raport o stanie skuteczności egzekucji sądowej.

dr Lech Kujawski, Uniwersytet Gdański

11.15-11.30   – Dyskusja

11.30-12.00 – przerwa kawowa

 

Część II

Moderator: prof. UG dr hab. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański)

12.00-12.30 –  Zasada ochrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Teoria czy rzeczywistość prawna.

prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

12.30-13.00 – Dopuszczalność badania przez  komornika sądowego zasadności tytułu egzekucyjnego i praw osób trzecich do zajmowanych  składników majątku dłużnika

                           a efektywność egzekucji sądowej

dr Joanna May, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

13.00-13.30 – Cel postępowania egzekucyjnego a charakter prawny i zakres   ograniczeń egzekucji sądowej

prof. URz dr hab. Anna Kościółek , Uniwersytet Rzeszowski

 

13.30-14.00  Dyskusja

14.00-15.00 przerwa obiadowa

 

Część III

 

Moderator: prof. URz dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)

15.00-15.20 –  Wpływ ograniczeń egzekucji na skuteczność egzekucji sądowej z  wynagrodzenia za pracę. Bariery skuteczności egzekucji z rachunku bankowego.

Rafał Fronczek, komornik sądowy, Prezes Honorowy KRK

 

15.20-15.50- Ograniczenia i bariery egzekucji sądowej przeciwko rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne

dr Arkadiusz Bieliński,  Uniwersytet w Białymstoku

 

15.50-16.20- Zasady prowadzenia kancelarii komorniczej (biurowość, rachunkowość, ewidencje i sprawozdania, nadzór administracyjny i samorządowy) na efektywność                         egzekucji sądowej.

Prof. UK dr Józef Kolański,  Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta

Stanisława  Wojciechowskiego, komornik sądowy

 

16.20-16.50- Dyskusja

16.50-17.00 – Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

 

 

 

Planowana na dzień 17 kwietnia 2024 r. w Warszawie (budynek Sejmu RP) ogólnopolska konferencja naukowa nie odbędzie się w podanym terminie z przyczyn od nas niezależnych. O nowym terminie powiadomimy natychmiast po jego wiążącym ustaleniu.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Komornicy sądowi w demokratycznym państwie prawa

(Założenia nowelizacji ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych)

 

9.30-10.00 Otwarcie konferencji.
Przemówienia powitalne

Część I

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

10.00-10.30 – O potrzebie redefinicji statusu prawnego komornika sądowego.
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

10.30- 11.00- Powoływanie i odwoływanie komorników sądowych.
dr Grzegorz Julke, Uniwersytet Gdański

11.00-11.30 – Dyskusja
11.30-12.00 – przerwa kawowa

Część II

Moderator: dr hab. Andrzej Grzegorz Harla (Uniwersytet Warszawski)

12.00-12.30 – Quasi- pracowniczy charakter służby komorniczej. Konieczność i kierunki zmian.
dr Eliza Mazurczak, Uniwersytet Wrocławski
koreferat: Monika Janus, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu

12.30-13.00 – Właściwość funkcyjna komornika sądowego w zakresie czynności pozaegzekucyjnych.
prof. USz dr hab.Kinga Flaga-Gieruszyńska, Uniwersytet Szczeciński
13.00-13.30 – Nadzór administracyjny nad komornikiem sądowym. Potrzeba i kierunki zmian.
prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Uniwersytet Łódzki
koreferat: Henryka Bednorz-Godyń, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie
13.30-14.00 Dyskusja
14.00-15.00 przerwa obiadowa

Część III

Moderator: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

15.00-15 .30- Skład podmiotowy i struktura organizacyjna samorządu komorniczego.
prof. UMK dr hab. Piotr Rączka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.30-16.00-Zasady finansowania zadań samorządu komorniczego
prof. dr hab. Marek Kalinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16.00-16.30-Koszty komornicze a dochodowość działalności zawodowej komorników sądowych. O potrzebie zmian w ustawie o kosztach komorniczych
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, Uniwersytet Łódzki

16.30-17.00- Dyskusja
17.00-17.30 – Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Plan pracy na rok 2023

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nowelizacje prawa egzekucyjnego wobec oczekiwań praktyki

 

Lublin, 1 grudnia 2023 r.

 

Program Konferencji

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Leszek Leszczyński  -Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki   – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego

i Międzynarodowego Prawa Handlowego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Katarzyna Siekańska- Ptaszyńska  – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Lublinie

 

Część I

 

9.30-11.30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

 

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Egzekucja sądowa czynności niezastępowanej A.D.2023

 

Dr Olimpia Marcewicz- Kochnio(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Odmowa wszczęcia egzekucji sądowej

 

Prof. UW dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)

Braki w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej dłużnikiem

 

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

 

Część II

 

12.00 – 13.00

Moderator: prof.UMCS dr hab.Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz(Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym

 

 prof. UŁ  dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki)

Zbieg egzekucji i zabezpieczenia roszczeń

 

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

 

Część III

 

14.30 – 16.00

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie)

dr  Arkadiusz Sadza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Nadzór judykacyjny sądu nad elektroniczną licytacją z nieruchomości

 

dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zmiany w postępowaniu o podział sumy uzyskanej z egzekucji

 

prof. URz dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)

Zabezpieczenie niewymagalnych świadczeń  alimentacyjnych w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji

 

16.00 – 16.30  Dyskusja

16.30-17.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI SĄDOWEJ Z NIERUCHOMOŚCI.
CZYNNIKI I BARIERY.

Kalisz, 26 października 2023 r.

 

Program Konferencji

 

9.45-10.00 Rozpoczęcie Konferencji

 

                   Prof. UK dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła – Rektor Uniwersytetu Kaliskiego,

 

Prof. UK dr Beata Wenerska – Dziekan   Wydziału Nauk Społecznych             

                                                                    Uniwersytetu Kaliskiego

                   Adam Derda –  Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi

 

 

10.00- 11.30

Moderator:  prof. dr hab. Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

 

 1. dr hab. Maria Trojanek (Uniwersytet Kaliski)

Podstawy i zasady  oszacowania nieruchomości dla potrzeb egzekucyjnych

 

 1. Dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zakres zajęcia nieruchomości w egzekucji sądowej

 

 1. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet Adama Mickiewicza w

Poznaniu)

Egzekucja sądowa z kilku nieruchomości dłużnika stanowiących całość gospodarczą

 

11.30 -12.00 Przerwa kawowa

 

12.00- 13.30

Moderator:  prof.UK dr Józef Kolański

 

 1. Dr Andrzej Jan Szereda , notariusz (Uniwersytet Łódzki)

Egzekucja z ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 

 1. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki)

Połączenie postępowań egzekucyjnych toczących się co kilku nieruchomości tego samego dłużnika.

 

 1. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości

 

13.30- 14.30 przerwa obiadowa

 

14.30- 15.30

Moderator: prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet Adama

Mickiewicza w Poznaniu)

 

 1. Dr Marta Anna Nowocień (notariusz)

Notarialne zbycie nieruchomości w toku egzekucji sądowej

 

 1. KAAFM dr hab. Jakub Biernat, notariusz (Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego),

Egzekucyjne nabycie nieruchomości a rękojmia wiary publicznej ksiąg

wieczystych

 

15.30-16.00 Dyskusja. Podsumowanie. Zamkniecie konferencji

 

II FORUM ASESORÓW KOMORNICZYCH

KARPACZ – Hotel Gołębiewski

 

Dzień pierwszy – 11.09.2023 r. (poniedziałek)

 

9.30 – 9.40    –  Otwarcie forum

Monika Janus (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu)

9.40 – 10.20 –  Wystąpienia zaproszonych gości

Sławomir Szynalik (Prezes Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie)

Dr Rafał Reiwer (Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Prawa  Gospodarczego)

10.20 – 11.20 – Seminarium naukowe – panel I

Moderator prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Wystąpienia wprowadzające

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski) – Status prawny asesora komorniczego

dr Eliza Mazurczak (Uniwersytet Wrocławski) – Stosunek pracy asesora komorniczego

11.20 – 11.50 – Panel dyskusyjny

Kamil Kaczyński (Asesor Komorniczy) – Ponowne powołanie na stanowisko asesora komorniczego

Piotr Szczekocki (Asesor Komorniczy) – Czynności asesora komorniczego a granice jego dyskrecjonalności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym”

Tematy poruszane podczas panelu: wygaśniecie powołania lub odwołanie asesora komorniczego, stosunek pracy asesora komorniczego, efektowny czas trwania asesury,

przymus  otwarcia kancelarii,  stosunek pracy asesora komorniczego.

11.50 – 12.10 –   przerwa

12.10 – 13.10 – Seminarium naukowe – panel II

Moderator prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Wystąpienia wprowadzające

prof. UMK dr hab Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Powołanie asesora komorniczego na stanowisko komornika sądowego

Monika Janus (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu) – Rola samorządu w procesie powoływania na stanowisko komornika sądowego

13.10 – 13.40 – Panel dyskusyjny

13.45 – 15.00 –  przerwa

15.00 – 16.30 – Warsztaty szkoleniowe

Wystąpienie wprowadzające

Monika Janus (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu) – Organizacja i prowadzenie indywidualnej kancelarii komorniczej.

Panel dyskusyjny

Rafał Kowalczyk (Komornik Sądowy)

Michał Kinastowski (Komornik Sądowy)

Tematy poruszane podczas panelu: praktyczne aspekty utworzenia kancelarii komorniczej, obsługa programów i systemów teleinformatycznych, dyskusja.

 

Dzień drugi – 12.09.2023 r. (wtorek)

 

Warsztaty szkoleniowe – cześć I (sala konferencyjna)

9.00 – 13.00 – Grupa I – Psychologiczne aspekty zapobiegania agresji

Krzysztof Balcer – podinspektor Policji, negocjator policyjny,

Przemysław Staniszewski – suicydolog, ekspert Biura ds. Zapobiegania zachowaniom samobójczym, Instytut Psychiatrii i Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Grupa II – Księgowość kancelarii komorniczej – zasady i obsługa programów

Jan Heród – Komornik

13.00 – 14.00 – przerwa

Warsztaty szkoleniowe – cześć II (sala konferencyjna)

14.00 – 18.00 – Grupa II – – Psychologiczne aspekty zapobiegania agresji

Krzysztof Balcer – podinspektor Policji, negocjator policyjny,

Przemysław Staniszewski – suicydolog, ekspert Biura ds. Zapobiegania zachowaniom samobójczym, Instytut Psychiatrii i Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Grupa I – Księgowość kancelarii komorniczej – zasady i obsługa programów

Jan Heród – Komornik

18.00 – Podsumowanie i zamknięcie Forum

Plan pracy na rok 2022

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

 

 

Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie komorniczej informuje, że ze względu na czas żałoby związany z tragiczną śmiercią Ewy Kochańskiej, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, planowana w Krakowie  na dzień 25 listopada 2022 r.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.”Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego” nie odbędzie się w tym terminie.

Po uzgodnieniach z Przewodniczącą Rady Izby Komorniczej  w Krakowie oraz Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nowy termin Konferencji został ustalony na dzień 20 stycznia 2023 r. W tym dniu Konferencja  odbędzie się  zgodnie z ustalonym i opublikowanym już wcześniej programem.

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

EGZEKUCYJNE ZASPOKOJENIE WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO

Kraków, dnia 25 listopada 2022 r.

 

 

9.15-9.30 – Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński            – Dziekan Wydziału Prawa i   Administracji Uniwersytetu  Jagiellońskiego

prof. dr hab. Andrzej Marciniak      – Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-   Szkoleniowego przy Krajowej Radzie  Komorniczej  w Warszawie

Henryka Bednorz-Godyń                  – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie

 

Część I. Teoria

 

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak  (Uniwersytet Łódzki)

                   9.30-10.00

Zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego a zabezpieczenie hipoteczne

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński)

 

10.00-10.15

Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym

dr hab. Bartłomiej Swaczyna (Uniwersytet Jagielloński)

 

10.15-10.30

Zmiany w zakresie zabezpieczenia hipotecznego a egzekucja sądowa

dr Łukasz Przyborowski, radca prawny

 

10.30-10.45

Zajęcie nieruchomości  obciążonej hipoteką i jego skutki 

prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

 

10.45-11.00  dyskusja

11.00-11.30 przerwa kawowa

 

Moderator:  prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński)

11.30-11.45

Prawo wierzyciela hipotecznego do przejęcia licytowanej  nieruchomości na własność

dr hab. Radosław  Flejszar(Uniwersytet Jagielloński)

 

                   11.45-12.00

Wygaśniecie lub przekształcenie praw i roszczeń osobistych  ciążących na nieruchomości na skutek przysądzenia własności.

Prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

 

12.00-12.15

Prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości pozostające w mocy pomimo przysądzenia własności

SSR prof. UWM dr hab. Maciej Rzewuski(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 

12.15-12.30

Skutki przysądzenia własności  ułamkowej części nieruchomości 

                   oraz użytkowania wieczystego obciążanych hipoteką

SSN Agnieszka Piotrowska

 

                 12.30-12.45

Wpływ przysądzenia własności na stosunek najmu i dzierżawy    

                   nieruchomości

SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

 

                 12.45-13.00 dyskusja

 

13.00- 14.00 przerwa obiadowa

 

Moderator: dr hab. Bartłomiej Swaczyna (Uniwersytet Jagielloński)

 

14.00-14.15

Zbieg należności hipotecznych  z    innymi prawami i roszczeniami       

  w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki (Uniwersytet Łódzki)

 

14.150-14.30

 Szczególne zasady podziału sumy uzyskanej przez egzekucję

 z nieruchomości  w razie niewyczerpania hipoteki oraz zabezpieczenia    

 hipotecznego kilku wierzytelności   

dr Przemysław Telenga   (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

14.45-15.00

Zasady podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką łączną

Dr hab. Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński)

 

15.00-15.15

Wykreślenie w księdze wieczystej  praw wygasłych wskutek przysądzenia własności nieruchomości w egzekucji sądowej

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz(Uniwersytet Śląski)

 

15.15-15.30 dyskusja

Część II. Praktyka

 

                   Moderator: Henryka Bednorz-Godyń(Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej

w Krakowie)

15.30-15.45

Uczestnicy postępowania o podział sumy uzyskanej przez egzekucję

  z nieruchomości

SSR Maciej Klonowski

 

15.45- 16.00

 Kolejność zaspokojenia należności zabezpieczonych hipoteką

SSR Mateusz Pietrzyk

 

16.00-16.15

W kierunku efektywniejszej egzekucji sądowej z nieruchomości.   

                    Wnioski z analizy danych członków Związku Przedsiębiorstw

                    Finansowych

Marcin Czugan, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

                               

16.15 – 16.30

Z doświadczeń praktyki

 Jacek Straszkiewicz, menager ds. zarządzania nieruchomościami BEST S.A.

 

16.30 – 16.45

Z doświadczeń praktyki

Agnieszka Stachurska-Kobiałka, radca prawny, Obszar wierzytelności korporacyjnych KRUK S.A.

 

16.45-17.30 Dyskusja. Podsumowanie. Zamknięcie Konferencji

 

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo C.H. Beck

Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

 

IV FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO

 

AKTUALNE PROBLEMY PRAKTYKI SĄDOWEJ

W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

 

Łódź, 18.11.2022

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

(konferencja w trybie hybrydowym)

 

Program

9.15 – 9.30 Otwarcie Forum

Prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka- Felczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wojciech Bierwiczonek – Dyrektor Wydawnictwa C.H. Beck

Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo – Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej

Prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego

 

Sesja I  Czynności procesowe

Moderator: prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła

9.30 – 11.20

 • UAM dr hab. Andrzej Jarocha, radca prawny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Doręczenia pism procesowych między zawodowymi pełnomocnikami

 • SSR dr hab. Marcin Uliasz

Doręczenia pism procesowych przez komorników sądowych

 • dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)

Zwrot pisma procesowego wniesionego przez zawodowego pełnomocnika

 

11.00 – 11.20 Dyskusja

 

11.20 – 11. 50 Przerwa na kawę

 

Sesja II Przebieg postępowania

Moderator: prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha

 1. 50 – 13.40
 • dr Przemysław Telenga, radca prawny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Zastrzeżenia do protokołu z posiedzenia jawnego

 • SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądowych w procesie cywilnym

 • UR dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)

Zawieszenie postępowania cywilnego obligatoryjne z urzędu

 

13.20 – 13.40 Dyskusja

 

13.40 – 14.40 Przerwa obiadowa

 

Sesja III Skarga pauliańska. Proces i egzekucja

Moderator: prof. UŁ dr hab. Robert Kulski

14.40 – 16.30

 • dr hab. Andrzej Olaś, adwokat (Uniwersytet Jagielloński)

Powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

 • dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Charakter prawny i skutki wyroku uwzględniającego skargę pauliańską

 • SSR Andrzej Antkiewicz

Egzekucja sądowa z korzyści majątkowej uzyskanej przez osobę trzecią

 

16.10 – 16.30 Dyskusja

 

16.30 Podsumowanie i zamknięcie Forum

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH.

STAN PRAWNY A RZECZYWSTOŚĆ

 

Białystok, dnia 21 października  2022 r.

 

Program Konferencji

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Mariusz Popławski   – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu

w Białymstoku

 

Marcin Borek –                                     Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego

przy Krajowej  Radzie Komorniczej w Warszawie

Roman Jakubiuk –                                   Przewodniczący Rady Izby Komorniczej

w Białymstoku

 

 

Część I

 

9.30-11.20

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

9.30-10.00 prof.  dr hab.  Adam Doliwa (Uniwersytet w Białymstoku)

Pojęcie świadczeń alimentacyjnych według kodeksu postępowania cywilnego

 

10.00- 10.20 Roman Jakubiuk (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim)              

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych w praktyce  komorników sądowych.

 

10.20-10.50 prof. UMCS  dr hab. Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych na rzez dziecka umieszonego w pieczy zastępczej

 

10.50 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11.50 Przerwa na kawę

Część II

11.50 – 14.00

Moderator:  prof. dr hab. Adam Doliwa (Uniwersytet w Białymstoku) 

                                                                                                 

11.50-12.20  SSA dr Zbigniew Woźniak (Uniwersytet Zielonogórski)                                                                         

Wpływ zmiany orzeczenia lub ugody sądowej oraz stosunków dotyczących obowiązku alimentacyjnego na egzekucję świadczeń alimentacyjnych

 

 

12.20-12.50 prof.  UJ  dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński))                                                                     

Zabezpieczenie  a egzekucja  świadczeń alimentacyjnych.

12.50-13.20 SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach o egzekucję świadczeń  alimentacyjnych.

 

13.20 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

Część III

 

15.00 – 17.00

Moderator: prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

 

15.00-15.30   SSR Maciej Klonowski (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Należności alimentacyjne w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji

15.30-15.50  Marcin Borek, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie

Koszty zabezpieczenia i egzekucji świadczeń alimentacyjnych

15.50-16.20  dr Arkadiusz Bieliński(Uniwersytet w Białymstoku)    
Egzekucja należności  funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego

16.20 – 17.00  Dyskusja.  Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERNECJA NAUKOWA

PRAWO SPADKOWE A EGZEKUCJA SĄDOWA.

INTEGRACYJNE PROBLEMY POSTĘPOWANIA I PRAWA CYWILNEGO

Bydgoszcz, 5 września 2022 r.

Program Konferencji

 

8.30- 9.15 – przyjęcie gości- rejestracja uczestników

9.15 – 9.30

Otwarcie Konferencji

Prof. UKW hab. Radosław Krajewski  – Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Marcin Borek –    Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

Małgorzata Wolny   – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Gdańsku

 

Część I

Moderator:   prof. dr hab. Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

9.30- 10.00    Prof. dr hab. Adam Doliwa(Uniwersytet w Białymstoku)

Pojęcie spadku i długów spadkowych

 

10.00- 10.30    Prof. UWM dr hab. Maciej Rzewuski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe

 

 • 0 UKW dr hab. Marek Mrówczyński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)                                           

Wyjawienie przedmiotów spadkowych

11.00- 11.30  Przerwa kawowa

 

Część II

Moderator: prof. dr hab. Adam Doliwa (Uniwersytet w Białymstoku)

 • -12.00 UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski)

Podstawa egzekucji   z  przedmiotów należących do spadku          

 • UŁ dr hab. Józef Jagieła  (Uniwersytet Łódzki)

Podmiotowe i przedmiotowe granice egzekucji sądowej po śmierci  wierzyciela lub dłużnika

12.30 -13.00    Dr Grzegorz  Julke (Uniwersytet Gdański)

Sporządzenie spisu inwentarza

 

13.00- 14.00 Przerwa obiadowa

 

Część III

Moderator:  prof. UKW. dr  hab. Marek Mrówczyński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • Dr hab.  Monika Rejdak  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku

 

14.30- 15.00     Dr Jarosław Świeczkowski (Uniwersytet Gdański)

                             Koszty sporządzenia spisu    inwentarza i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu spadku

 

15.00 -16.00     Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych

Kraków 25-26 maja 2022 r.

 

P R O G R A M

 

Dzień I –  25.05.2022 r.(środa)

 

9.30- 10.30

Wydatki komornika sądowego i zasady ich finansowania

Prof. UR dr hab. Anna Kościółek

 

10.30-11.30

Opłaty egzekucyjne w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania  egzekucyjnego oraz w sprawach o egzekucję świadczeń alimentacyjnych

SSR Kamil Kazimierczak

 

11.30-12.00 przerwa kawowa

 

12.00-13.00

Opłaty egzekucyjne w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego

SSR Andrzej Antkiewicz

 

 

Dzień II – 26.05.2022 r.(czwartek)

9.30- 10.30

Normatywne podstawy egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

w drodze licytacji elektronicznej

prof. dr hab. Andrzej Marciniak

 

10.30-11.30

 Praktyczne aspekty elektronicznej licytacji nieruchomości w egzekucji  

 sądowej

Rafał Fronczek (komornik sądowy, Honorowy Prezes KRK)

 

11.30-12.00 przerwa kawowa

 

12.00-13.30

Prezentacja systemu „DEMO” portalu E-licytacje Krajowej Rady Komorniczej

Najczęściej popełniane błędy przy publikacji licytacji na portalu E-licytacje

Dariusz Ferlin (Product Manager Currenda Sp. z o.o.)

Monika Gustaw (Product Owner Currenda Sp. z o.o.)

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERNECJA NAUKOWA

UMORZENIE SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA  EGZEKUCYJNEGO. 

PODSTAWY I SKUTKI

Warszawa 22 kwietnia 2022 r.

 

Program Konferencji

8.30- 9.15 – przyjęcie gości- rejestracja uczestników

9.15 – 9.30

Otwarcie Konferencji

Prof.dr hab.Tomasz Giaro  – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego

Prof.  dr hab. Karol Weitz – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka   – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie

 

Część I

Moderator:   prof.dr hab.Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

 • UŁA dr hab. Anna Hrycaj(Uczelnia Łazarskiego)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego  według prawa  upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

10.00- 10.30    Dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w w Kielcach)

Niedopuszczalność egzekucji ze względu na  przedmiot lub osobę dłużnika

jako podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego

 

 • 0 Dr hab. Andrzej Grzegorz Harla (Uniwersytet Warszawski)

Oczywista bezskuteczności egzekucji jako podstawa umorzenia  postępowania egzekucyjnego

 

11.00- 11.30  Przerwa kawowa

 

Część II

Moderator: prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)

 • -12.00 UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego   z  powodu bezczynności wierzyciela           

 • Dr Joanna May  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z  powodu pozbawienia tytułu

wykonawczego wykonalności

12.30 -13.00    Prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek

 

13.00- 14.00 Przerwa obiadowa

 

Część III

Moderator:  prof. USz. dr  hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska(Uniwersytet Szczeciński)

 • Dr hab.  Marcin Dziurda  (Uniwersytet Warszawski)

Brak zdolności sądowej jako podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego

 

14.30- 15.00     SSO Marek Lewandowski (Sąd Okręgowy w Toruniu))

                             Umorzenie postępowania egzekucyjnego a koszty komornicze

15.00 -16.00     Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

Plan pracy na rok 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szczecin 2021

Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki

 

Program Konferencji

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof. US dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz  – Dziekan Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu  Szczecińskiego

prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska – Kierownik Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości

Marcin Borek –Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej  Radzie Komorniczej w Warszawie, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie

 

Część I

9.30-11.30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

prof.   US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa

prof. UŁ  dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego  na wniosek wierzyciela albo dłużnika

dr Aleksandra Klich  (Uniwersytet Szczeciński)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego  na wniosek wierzyciela albo dłużnika

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

 

Część II

12.00 – 13.30

Moderator:  prof. A.LK Joanna Studzińska (Akademia Leona Koźmińskiego)                                                                            

prof. UR dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)                                                                      

Zakres czynności dopuszczalnych w trakcie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

dr  Grzegorz Julke (Uniwersytet Gdański)                                                                     

Wpływ zawieszenia postępowania egzekucyjnego na bieg terminów

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

 

Część III

14.30 – 16.30

Moderator: prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

 SSR  Piotr Cichoń (Sąd Rejonowy w Koszalinie)

Złożenie przez dłużnika zabezpieczenia w związku z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego

prof.  UŁ dr hab. Józef Jagieła  (Uniwersytet Łódzki)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a wypłata z rachunku bankowego, wynagrodzenia   za prace lub innych wierzytelności kwot na zaspokojenie bieżących potrzeb dłużnika

 prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)    

Podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego

16.00 – 16.30  Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo C.H. Beck

Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

III FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE SĄDOWEJ

Łódź, 19 listopada 2021

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

 

Program

9.15 – 9.30 Otwarcie Forum

Prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka- Felczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wojciech Bierwiczonek – Dyrektor Wydawnictwa C.H. Beck

Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo – Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej

Prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego

 

Sesja I

9.30 – 11.20

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Cele i funkcja postępowania zabezpieczającego

Prof. UW dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski)

Podstawy zabezpieczenia roszczenia w procesie cywilnym 

Prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

Okoliczności wyłączające zabezpieczenie roszczenia

11.00 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11. 50 Przerwa na kawę

Sesja II

11.50 – 13.40

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski)

Orzekanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia

SSR prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia

SSA dr Tomasz Kłos (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Upadek zabezpieczenia

13.20 – 13.40 Dyskusja

13.40 – 14.40 Przerwa obiadowa

 

Sesja III

14.40 – 16.30

Moderator: Prof. UŁ dr hab. Monika Michalska – Marciniak

Prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska – Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu karnym i karno-skarbowym

dr Tadeusz Białek (Związek Banków Polskich)

Zabezpieczenie roszczeń na rachunku bankowym

Prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła  (Uniwersytet Łódzki)

Egzekucyjne wykonanie zabezpieczenia

16.10 – 16.30 Dyskusja

16.30 Podsumowanie i zamknięcie Forum

Rejestracja na III Forum odbywa się za pośrednictwem strony:
https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/979-iii-forum-prawa-procesowego-cywilnego-zabezpieczenie-roszczen-pienieznych-w-praktyce-sadowej

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Poznań 2021

Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej

 

Program Konferencji

 

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Tomasz Nieborak   – Dziekan Wydziału Prawa i  Administracji  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk  – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin Borek –             Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej  Radzie Komorniczej w Warszawie

Marek Jessa –                Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu

 

 

Część I

 

9.30-11.30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

 

prof.   UAM dr hab.  Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w    Poznaniu)

Koszty działalności egzekucyjnej komornika

 

prof. AK dr Józef Kolański (Akademia Kaliska)

Koszty utrzymania kancelarii komorniczej  

 

prof. dr hab. Marek Kalinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Charakter prawny i funkcje opłat egzekucyjnych

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

Część II

12.00 – 13.30

Moderator:  prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Wydatki komornika sądowego i zasady ich finansowania

prof.  ALK dr hab. Joanna Studzińska(Akademia Leona Koźmińskiego)                                                                     

Opłaty egzekucyjne w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa

Część III

 

15.00 – 17.00

Moderator: prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof.  UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki (Uniwersytet Łódzki)

Opłaty egzekucyjne w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

 

 SSR  Andrzej Antkiewicz (Sąd Rejonowy w Grudziądzu)

Koszty komornicze na tle stosunku sądowego  postępowania egzekucyjnego do postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania upadłościowego i postępowania restrukturyzacyjnego

 

 SSO Andrzej Adamczuk (Sąd Okręgowy w Poznaniu)    
Koszty komornicze w sprawach o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza.

16.30 – 17.00  Dyskusja

17.00-17.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków 2021

PRAWA  WIERZYCIELA  A  OCHRONA  DŁUŻNIKA

W  EGZEKUCJI  SĄDOWEJ

 

Program Konferencji

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

 

prof.dr hab. Jerzy Pisuliński            – Dziekan Wydziału Prawa i   Administracji

Uniwersytetu  Jagiellońskiego

prof.dr hab. Andrzej Marciniak        – Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka

Naukowo-   Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej  w Warszawie

Henryka Bednorz-Godyń                  – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie

 

 

Część I. Teoria

 

9.30-12.30

Moderator: prof.  dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

 

9.30- 10.00  dr hab. Tadeusz Zembrzuski(Uniwersytet Warszawski)

Funkcje i cele egzekucji sądowej

10.00-10.30  prof. dr hab. Andrzej Jakubecki(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Olimpia Marcewicz  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Zasada równości stron w sądowym postępowaniu  egzekucyjnym                                                                                            

10.30-11.00 prof. UJ dr hab. Radosław Flejszar(Uniwersytet Jagielloński)

Zasada dyspozycyjności w sądowym  postępowaniu egzekucyjnym

 

11.00 – 11.30 Przerwa na kawę

 

Moderator: prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

 

11.30-12.00 prof. UŁ dr hab.Józef Jagieła(Uniwersytet Łódzki)

Ewolucja ograniczeń  egzekucji sądowej w prawie polskim 

12.00-12.30 prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska(Uniwersytet Szczeciński)

Szykanowanie dłużnika  w  sądowym postępowaniu egzekucyjnym

 

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

 

Część  II. Praktyka

 

13.30 – 15.00

Moderator:  Henryka Bednorz-Godyń (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie)

Wystąpienia:

dr Tadeusz Białek (Wiceprezes Związku Banków Polskich)

Marcin Czugan (Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce)

Rafał Fronczek (Honorowy Prezes Krajowej Rady Komorniczej)

dr Rafał Łyszczek (Prezes Krajowej Rady Komorniczej)

SSR dr Rafał Reiwer (Ministerstwo Sprawiedliwości)

 

Część III. Dyskusja

15.00 – 16.30 

Moderatorzy:  prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki),

Henryka Bednorz-Godyń(Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie)

Dominika Barańska (Wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie)

 

16.30-17.00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

FORUM ASESORÓW KOMORNICZYCH

WROCŁAW 2021

Program Konferencji

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof.dr hab. Karol Kiczka            – Dziekan Wydziału Prawa,   Administracji  i Ekonomii

Uniwersytetu  Wrocławskiego

 

Marcin Borek                                  – Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego

przy Krajowej Radzie Komorniczej

 

Monika Janus                                 – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu

 

Część I

 

9.30-11.30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

 

9.30-10.00

                    prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

Status prawny asesora komorniczego

10.00-10.40

                   prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu)

                   Powołanie i odwołanie asesora komorniczego

                   Asesor komorniczy Aleksander Nowak(Izba Komornicza w Gdańsku)

Z praktyki asesorskiej

 

 

10.40 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.30 Przerwa na kawę

Część II

 

11.30 – 14.00

Moderator: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska(Uniwersytet Szczeciński)

 

11.30-12.10

                     

dr Katarzyna Bomba (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Stosunek pracy asesora komorniczego

                      Asesor komorniczy Joanna Chudzik (Izba Komornicza we Wrocławiu)

Z praktyki asesorskiej

 

12.10-12.50

                      prof. UJ dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)

Właściwość funkcyjna asesora komorniczego

Asesor komorniczy Jan Niemiec (Izba Komornicza w Krakowie)

Z praktyki egzekucyjnej

 

12.50-13.30

prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

Odpowiedzialność prawna asesora komorniczego

                     Asesor komorniczy Magdalena Jewuła(Izba komornicza we Wrocławiu)

Z praktyki sądowo- dyscyplinarnej

 

 

13.30- 14.00

Dyskusja

Część III

 

14.00-14.30

                     Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

 

Plan pracy na rok 2020

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

 

 PLAN PRACY

 Ośrodka Naukowo Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej

w Warszawie 

na drugie półrocze 2020 r.

 

 A/ KONFERENCJE

I

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Toruń 11  września  2020 r.

 

 Komornicy sądowi.

Czas teraźniejszy. Czas przyszły

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji  

Sesja I

Moderator : prof. dr hab. Marek Kalinowski (Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu)

9.30 – 10.10  prof. dr hab. Mariusz Jabłoński(Uniwersytet Wrocławski)

                       Monika Janus (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu)  Status prawny komornika sądowego                                                               

10.10 – 10.20  dyskusja

10.20- 11.00 prof. dr hab. Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)                 

                      Henryka Bednorz-Godyń (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie) Nadzór administracyjny i samorządowy nad komornikami sądowymi

11.00- 11.10  dyskusja

11.10-11.40   przerwa kawowa

Sesja II

 

Moderator: prof. UMK dr hab.Agnieszka Laskowska-Hulisz(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11.40- 12.20   prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska(Uniwersytet Szczeciński)

       Małgorzata Wolny (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi) Zastępca komornika. Kurator kancelarii

12.20-12.30  dyskusja

12.30-13.10     prof. UMK dr hab. Piotr Rączka(Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                        Rafał Fronczek (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim) Samorząd komorniczy

13.10-13.20     dyskusja

13.20- 14.20     przerwa obiadowa

 

Sesja III

 

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

14.20- 15.00 dr Grzegorz Julke (Uniwersytet Gdański)

                       Marcin Borek (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie) Koszty komornicze

15.00- 15.10 – dyskusja

15.10- 15.50 SSR dr Rafał Reiwer (Ministerstwo Sprawiedliwości)

                     SSR  Andrzej  Antkiewicz(Sąd Rejonowy w Grudziądzu) O potrzebie i kierunkach zmian w ustawie o komornikach sądowych oraz w  ustawie o kosztach  komorniczych

15.50- 16.00 – dyskusja

16.00-17.00 – Dyskusja. Podsumowanie. Zamknięcie Konferencji

 

II

Partnerski udział w 6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Szczecin 6-7 października 2020 r.

I dzień

8:30 – 9.00 Otwarcie konferencji

9:00 – 9:30 dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach

Panel 1.

e-sąd

Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

9:30 – 9:50 prof. dr hab. Jacek Gołaczyński(Uniwersytet Wrocławski) Informatyzacja postępowania cywilnego w nowelizacji KPC z 2019 r.

9:50 – 10.10 prof.UR dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle nowelizacji KPC z 2019 r.

10:10 – 10:30 dr Anna Zalesińska (Uniwersytet Wrocławski) Elektroniczne Biuro Podawcze po nowelizacji KPC z 2019 r. (art.125 § 21a KPC)

10:30 – 10:50 dr Grzegorz Karaś (Sąd Okręgowy w Warszawie) Mój wymarzony e-sąd

10:50 – 11:10 dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu) Sztuczna inteligencja w sądzie

11:10 – 11:30 prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, mgr Bartłomiej Oręziak(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Prace Rady Europy dotyczące cyfrowego sądu

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

Panel 2.

e-sąd

Moderator: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński(Uniwersytet Wrocławski)

 

12:00 – 12:20 dr hab. Aneta Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski) Elektroniczne posiedzenia sądu polubownego

12:20 – 12:40 dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Transgraniczna e-mediacja

12:40 – 13:00 dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Działalność sądu polubownego do spraw domen internetowych                                                   

13:00 – 13:20 dr Andrzej Jan Szereda(Uniwersytet Łódzki) Działalność notarialnego E  sądu

13:20 – 13.40 prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) Elektroniczna dokumentacja medyczna w sporach z udziałem pacjentów

13:40 – 14:00 dyskusja

14:00 – 15:00 przerwa obiadowa

Panel 3.

e-kancelaria komornicza

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

15:00 – 15:20 prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska, (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) Elektroniczne akta w pracy komornika sądowego

15:20 – 15:40 prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, (Uniwersytet Gdański) Elektroniczne instrumenty nadzoru sędziego nad czynnościami komornika sądowego i postępowaniem egzekucyjnym

15.40 – 16.00 prof. UŁ  dr hab. Robert Kulski(Uniwersytet Łódzki) Wybrane aspekty nagrywania czynności komornika sądowego

16:00 – 16:20 Marcin Borek (Izba Komornicza w Szczecinie),

                         Piotr Leśniewski (Izba Komornicza w Poznaniu) Przyszłość kancelarii komorniczej  w świecie wirtualnym

16.20 – 16.40 prof. dr Svetlana Yaroslavovna Fursa (Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko w Kijowie) E-justice in Ukraine: modern practice and perspective

16.40 – 17.00 prof. dr Yevgen Ivanovich Fursa (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii) Information technologies in enforcement  proceedings of Ukraine: currentstate and development prospects

17:00 – 17:20 Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad

 

II dzień

Panel 4.

e-finanse

 

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski(Uniwersytet Szczeciński)

10:00 – 10:20 dr hab. Beata Kucia-Guściora(Katolicki Uniwersytet Lubelski) Teoretyczne i praktyczne uzasadnienie funkcji systemów informatycznych służących do obsługi i zarządzania procesami budżetowymi

10:20 – 10:40 dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Problematyka prawna tzw. e-składki

10:40 – 11:00 prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński) Media elektroniczne na rynku turystycznym w aspekcie regulacji UE

11:00 – 11:20 dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, dr Aleksandra Nadolska (Uniwersytet Gdański) Prawne uwarunkowania ochrony własności  intelektualnej i nowych technologii – aktualne problemy i perspektywy zmian. FinTech jako nowy paradygmat jednolitego rynku finansowego UE

11:20 – 11:40 dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. UWr(Uniwersytet Wrocławski) Bankowość elektroniczna a prawo do prywatności

11:40 – 12:00 dr Marta Musiał (Uniwersytet Szczeciński) Gospodarstwo domowe w świecie finansów wirtualnych

12:00 – 12.20 prof. dr hab. inż. KesraNermend(Uniwersytet Szczeciński),

                        dr inż.  Mateusz Piwowarski (Uniwersytet Szczeciński) Techniki neuronauki poznawczej w analizie reklam e-deklaracji podatkowych

12:20 – 12:40 dyskusja

12:40 – 13:10 przerwa kawowa

Panel 5.

e-praca

Moderator: dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

13:10 – 13:30 dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO (Uniwersytet Opolski) Wpływ AI i automatyzacji na rynek pracy

13:30 – 13:50 dr Marta Otto (Uniwersytet Łódzki) People analytics v. ochrona praw człowieka w zatrudnieniu

13:50 – 14:10 dr Marcin Wujczyk(Uniwersytet Jagielloński) Zatrudnienie za pośrednictwem platform elektronicznych – szanse i zagrożenia

14:10 – 14:30 dr Agata Jaroszek (Uniwersytet Wrocławski) Media społecznościowe jako narzędzie selekcji kandydatów ubiegających się o pracę i ich wpływ na sprawiedliwy przebieg procesu wyboru

14:30 – 14:50 dr Kamila Naumowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)  Prywatność w e-pracy – formy, narzędzia i granice dopuszczalnego kontrolowania pracowników świadczących pracę przez Internet

14:50 – 15:10 dyskusja

15:10 – 15:50 przerwa obiadowa

Panel 6.

e-finanse i e-ubezpieczenia

Moderator: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

15:50 – 16:10 dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) Jak sprzedać ubezpieczenie na życie nieśmiertelnemu?Odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę zdrowia oraz śmierć osoby najbliższej w dobie minduploadingu i brain-computerinterface’u

16:10 – 16:30 dr Łukasz Goździaszek(Uniwersytet Wrocławski) Systemy identyfikacji  elektronicznej i usługi zaufania przy składaniu drogą elektroniczną sprawozdań i innych dokumentów finansowych

16:30 – 16:50 dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US (Uniwersytet  Szczeciński) Bitcoin – aspekty ekonomiczne

16:50 – 17:10 dr Monika Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński) Kompetencje cyfrowe w finansach- aspekty teoretyczne

17:10 – 17:30 dr Dominik Rozkrut (Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Szczeciński) Transformacja cyfrowa w sektorze finansowym

17:30 – 17:50 dr Maria Kaczorowska (Uniwersytet Wrocławski) Założenia europejskich projektów informatycznych dotyczących trans granicznej wymiany i standaryzacji informacji o nieruchomościach

17.50 – 18.10 dr Marcin Rojszczak(Politechnika Warszawska) Sztuczna inteligencja w innowacjach finansowych – perspektywa prawna

18:10 Dyskusja i podsumowanie obrad

 

III

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wrocław 9 października 2020 r.

Odpowiedzialność prawna komornika sądowego

Program Konferencji

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

Sesja  I

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

9.30-10.00  SSO  dr Dagmara Olczak-Dąbrowska Odpowiedzialność odszkodowawcza  komornika sądowego. Zagadnienia wybrane

10.00-10.30  prof.UwB dr hab.  Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku) Odpowiedzialność karno-skarbowa komornika sądowego

10.30-11.00 SSR dr Sebastian Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski) Odpowiedzialność karna komornika sądowego za złożenie fałszywego oświadczenia   majątkowego                                       

11.00 – 11.30 dyskusja

11.30 – 12.00 przerwa na kawę

Sesja  II

Moderator: prof.USz dr hab. Kinga-Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

12.00 – 12.30 prof. dr hab. Mariusz Jabłoński(Uniwersytet Wrocławski) Konstytucyjne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej komornika sądowego

12.30 – 13.00 prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki) Przewinienia dyscyplinarne komorników sądowych

13.00 – 13.30  dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Zwłoka komornika w umorzeniu postępowania egzekucyjnego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej

13.30 – 14.00 dyskusja

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

Sesja III

Moderator: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński(Uniwersytet Wrocławski)

15.00 – 15.30 prof. UŁ dr hab. Jacek Izydorczyk (Uniwersytet Łódzki) Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników

15.30-16.00 dr hab. Andrzej Grzegorz Harla (Uniwersytet Warszawski) Odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnej

16.00-16.30 Joanna Sawicka-Iwaniuk (Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej) Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych – aspekty praktyczne

16.30 – 17.00  dyskusja

17.00-17.30  Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

IV

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków 4 grudnia 2020 r.

Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej

 

Część  I.  Teoria

Część II.  Praktyka

                      (szczegółowy program konferencji w przygotowaniu; zostanie podany do wiadomości we wrześniu 2020 r.)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej”, zaplanowana na dzień 04 grudnia w Krakowie, zostaje przełożona na rok 2021. O nowym terminie powiadomimy w stosownym czasie.

 

UWAGA I.

Każda z wymienionych konferencji będzie prowadzona w sposób tradycyjny i jednocześnie przy   użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnej,  umożliwiającej rejestrowanie obrazu i dźwięku  w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści (operator Wydawnictwo CURRENDA)

UWAGA II.

Dopuszczalna ilość uczestników konferencji zostanie określona przez przewodniczących właściwych rad izb komorniczych(współorganizatorów konferencji)  na miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, stosownie do zagrożeń epidemicznych.  Uczestnictwo w 6 Forum  Prawa Mediów Elektronicznych tylko na indywidualne zaproszenia.

UWAGA III.

Każda z tych konferencji pozwala  na uzyskanie  przez uczestnika lub słuchacza konferencji 5 punktów szkoleniowych, według znowelizowanego rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych(Dz.U. z 2019 r. poz.216), które wejdzie w życie w lipcu 2020 r.

 

UWAGA IV.

Wymienione konferencje pozwalają na uzyskanie w sumie 20 punktów szkoleniowych(4 x 5).

 

B/  SZKOLENIA o tematyce  pozostającej w ścisłym związku z działalnością komorników, przeprowadzone przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych;

 

1/ Prof.dr hab. Andrzej Marciniak, Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego (2×45 min.)

 

2/ Prof.UŁ dr hab. Robert Kulski, Wykonanie w drodze egzekucji postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia  (2x45min.)

 

3/ Prof.USz dr hab. Kinga Flaga Gieruszyńska, Egzekucyjne wykonanie postanowienia sądu o  zabezpieczeniu środka dowodowego (1×45 min.)

 

4/ Prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska, Nowe regulacje prawne o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej  (1x 45)

 

5/ Prof.dr hab. Marek Kalinowski, Egzekucja sądowa z wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku (1×45 min.)

 

6/ Prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz,  Zmiana wierzyciela lub dłużnika w toku egzekucji sądowej (przekształcenia spółek handlowych) (1×45 min.)

 

UWAGA I.

Wymienione szkolenia  pozwalają na uzyskanie w sumie 16 punktów szkoleniowych (8 x 45 min. = 16 pkt),  dopuszczalnych według znowelizowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych(Dz.U. z 2019 r. poz.216), które wejdzie w życie w lipcu 2020 r.

UWAGA II.

Treść tych wykładów szkoleniowych będzie dostępna w systemie informatyczno-komunikacyjnym wskazanym przez Krajową Radę Komorniczą.

 

 1. C) Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa

Warszawa, listopad 2020 r. (w trakcie organizacji)

UWAGA I.

Konferencja będzie prowadzona w sposób tradycyjny i jednocześnie przy   użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnej,  umożliwiającej rejestrowanie obrazu i dźwięku  w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści (operator Wydawnictwo CURRENDA).

UWAGA II.

Dopuszczalna ilość uczestników konferencji zostanie określona przez przewodniczącą Rady Izby Komorniczej w Warszawie stosownie do zagrożeń epidemicznych  na miesiąc przed rozpoczęciem konferencji.

UWAGA III.

Konferencja ta pozwoli  na uzyskanie  przez uczestnika lub słuchacza konferencji 5 punktów szkoleniowych, według znowelizowanego rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych(Dz.U. z 2019 r. poz.216), które wejdzie w życie w lipcu 2020 r.

 

 1. D) Publikacje

 

1) Andrzej Marciniak, Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego w prawie   polskim, Sopot 2020, s.276

Wstęp

Rozdział I. Rys historyczny

Rozdział II. Ogólna charakterystyka prawa polskiego

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Podstawa odpowiedzialności
 • 3. Zasada odpowiedzialności

Rozdział III. Przesłanki odpowiedzialności

 • 1. Uwagi ogólne.
 • 2. Szkoda
 • 3. Fakt (zdarzenie) wywołujące szkodę
 • 4. Związek przyczynowy między szkodą a faktem

Rozdział  IV. Zagadnienia szczegółowe

 • 1. Osobista odpowiedzialność komornika
 • 2. Solidarna odpowiedzialność Skarbu Państwa
 • 3. Poszkodowany
 • 4. Przyczynienie się poszkodowanego do szkody
 • 5. Odpowiedzialność komornika za inne osoby
 • 6. Zbywalność, dziedziczność  i przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
 • 7. Odpowiedzialność za przewlekłość postępowania

Rozdział V. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Bibliografia

Aneks

 

2) Radosław Flejszar (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne, Sopot 2020, s. ok.200.

WSTĘP.

CZĘŚĆ I. SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Rozdział 1. Radosław Flejszar. Utrwalenie właściwości komornika sądowego.

Rozdział 2. Małgorzata Malczyk. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego co do świadczeń wymagalnych w przyszłości.

Rozdział 3. Andrzej Olaś. Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego po zmianach z 2019 r.

Rozdział 4. Andrzej Torbus. Uwzględnianie przez komornika upływu biegu terminu przedawnienia roszczenia

Część II. EGZEKUCJA SĄDOWA

Rozdział 5. Katarzyna Bomba. Skuteczność zajęcia wynagrodzenia za pracę w razie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 6. Anna Kościółek. Nowe zasady zajęcia ruchomości w egzekucji sądowej.

Rozdział 7. Monika Rejdak. Zajęcie przez komornika sądowego środków dowodowych w ramach zabezpieczenia w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej

Rozdział 8. Andrzej Szereda. Egzekucja sądowa z wydzielonej części zajętej nieruchomości.

BIBLIOGRAFIA

 

3) Swietłana Fursa, Andrzej Marciniak(red.)Aktualne problemy egzekucji sądowej  w Polsce i na Ukrainie. Zbiór studiów, Sopot 2020, s. ok.200

Wstęp

 

Olga Werba-Sidor, kandydat nauk prawnych, docent Lwowskiego  Państwowego Uniwersytetu  Spraw Wewnetrznych

Rozdział I.

Еволюція системи примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів в Україні (Ewolucja systemu egzekucji orzeczeń sądów i innych organów sądowych na  Ukrainie)

 

Swietłana Fursa, doktor nauk prawnych, profesor Kijowskіego  Uniwersytetu Narodowego im.Tarasa Szewczenki,

Eugeniusz Fursa, kandydat nauk prawnych, professor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii

Rozdział II. Актуальніп роблеми виконавчого провадженяв Україні теорія і практика (Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego na Ukrainieteoria

i praktyka)

 

prof. dr hab.Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

Rozdział III. Nowy status prawny komornika sądowego w Polsce (Правовий статус судового виконавця у відповідності до нового Закону)

 

Jurij Billousow, kandydat nauk prawnych, profesor Chmielnickiego Uniwersytetu Zarządzania i Prawa im. Leonida Jużkowa

Rozdział IV. Попередній  та наступний судовий контроль за діяльністю виконавця за законодавством України (Uprzednia i następcza kontrola sądowa nad działalnością  komornika według prawa ukraińskiego

 

dr hab. Radosław Flejszar, Uniwersytet Jagielloński

Rozdział V. Nadzór nad komornikiem sądowym w Polsce (Нагляд за судовим виконавцем в Польщі)

 

Swietłana Szczerbak, kandydat nauk prawnych, docent Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego

Rozdział VI. Проблемні аспекти фінансування виконавчого                         провадження в Україні (Wybrane  aspekty finansowania  egzekucji sądowej  na Ukrainie)

 

prof.dr hab.Marek Kalinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozdział VII. System finansowania egzekucji sądowej w Polsce (Система фінансування виконавчого провадження в Польщі)

 

Liubow Maliarczuk , kandydat nauk prawnych,  docent  Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego  im. Tarasa Szewczenki

Rozdział VIII. Особливості зверненя стягнення на предмет іпотеки(Odrębności  zaspokojenia wierzyciela  z przedmiotu hipoteki)

 

Bibliografia

 

 

 

 

styczeń 2020 r.

–  prace redakcyjne nad książką pt.” Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy”

luty 2020 r.

– warsztaty szkoleniowe dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK  (Warszawa)

marzec 2020 r.

– prace redakcyjne nad monograficznym wydaniem materiałów konferencyjnych z Konferencji w Krakowie z grudnia 2019 r.

– ogólnopolska konferencja naukowa „Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna komornika sądowego” (Wrocław)

kwiecień 2020 r.

-partnerski udział w VI Forum Prawa Mediów Elektronicznych(Szczecin)

maj 2020 r.

– ogłoszenie regulaminu i VII edycji  konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akadem. 2019/2020

–  ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona węzłowym problemom prawa egzekucyjnego (tematyka do ustalenia), Gdańsk/Toruń

czerwiec 2020 r.

– ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, warsztaty szkoleniowe (Mikołajki/Karpacz)

wrzesień 2020 r.

– polsko-ukraińska konferencja naukowa poświęcona statusowi prawnemu komornika sądowego i węzłowym zagadnieniom prawa egzekucyjnego (Warszawa)

październik 2020 r.

– warsztaty szkoleniowe dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK (Warszawa)

listopad 2020 r.

–  ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona węzłowym problemom prawa egzekucyjnego (tematyka do ustalenia), Kraków

grudzień 2020 r.

– posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy KRK(Warszawa)

– ogłoszenie wyników konkursu  na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akadem. 2019/2020

 

 

Plan pracy na rok 2018

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– styczeń: 

ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim pt. „ Nowy status prawny Komornika Sądowego” ( Łódź ),

Opieka naukowa i recenzja pozycji pt. „ Egzamin komorniczy. Kazusy 2018”,

– luty:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Lublinie pt. „ Ewolucja przepisów prawa egzekucyjnego w latach 2015 – 2018” ( Lublin ),

– marzec:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Białymstoku pt. „Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych” ( Białystok )

– kwiecień:

4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych ( Wrocław ),

Konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Katowicach pt. „ Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych” ( Katowice ),

– wrzesień – grudzień:

konferencje i seminaria organizowane wspólnie z poszczególnymi Izbami komorniczymi, w tym:

– wrzesień:

międzynarodowa konferencja naukowa organizowana wspólnie z litewskim samorządem komorniczym ( Wilno ),

–  jednodniowe szkolenie Komisji Dyscyplinarnej przy KRK w Warszawie.

– październik:

konferencja naukowa organizowana wspólnie z Izbą Komornicza w Poznaniu i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu ( Poznań ),

– listopad:

seminarium organizowane wspólnie z Izbą Komorniczą w Szczecinie ( Szczecin ).

Planowane jest także w roku szkoleniowym 2018 wydanie monografii z materiałów pokonferencyjnych, a także patronat naukowy nad publikacjami przekazanymi ONS do recenzji.

Plan pracy na rok 2017

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– luty:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą komorniczą w Krakowie pt. „ Zasady podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej z nieruchomości” ( Kraków ),
III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych ( Warszawa ),

– marzec:

ogólnopolska międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości pt. „ Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie” ( Warszawa ),

– kwiecień:

III Forum Prawa Mediów Elektronicznych ( Szczecin ),
V edycja – Kongres regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami (Warszawa ),

– maj:

seminarium pt. „Ramy prawne i praktyczne aspekty wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach konsumenckich” ( Słubice ),

– wrzesień – grudzień:

konferencje i seminaria organizowane wspólnie z poszczególnymi Izbami komorniczymi, w tym:

-październik:

konferencja w Izbie komorniczej w Rzeszowie,

– listopad:

konferencja w Izbie komorniczej w Szczecinie

Planowane jest w roku szkoleniowym 2017 wydanie trzech pozycji monograficznych z materiałów pokonferencyjnych, a także patronat naukowy nad publikacjami przekazanymi ONS do recenzji.

Plan pracy na rok 2016

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– luty:

ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej” ( Warszawa),

– marzec:

udział przedstawicieli ONS w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Elektronizacja postępowania wieczysto księgowego” ( Łódź),

udział przedstawicieli ONS w III międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług” ( Katowice),

  – kwiecień:

ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości pt. „Status prawno-ustrojowy komornika sądowego. Wyzwania współczesności” (Warszawa),

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Europa cyfrowa” w ramach II Forum Prawa Mediów Elektronicznych (Opole),

IV Kongres Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami (Warszawa),

konferencja naukowa pt.” Podmioty w postępowaniu cywilnym” z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. F.Zedlera (Katowice),

warsztaty szkoleniowe dla dziennikarzy pt. ”Eksmisja-prawny a moralny obowiązek komornika” organizowane wspólnie z rzecznikiem prasowym KRK (Warszawa)

– maj:

ogólnopolska konferencja organizowana wspólnie z samorządem adwokackim, poświęcona zagadnieniom egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

– czerwiec:

ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych oraz posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego w Karpaczu,

ogólnopolska konferencja naukowa pt. ”Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego” (Szczecin),

– wrzesień:

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „ Udział komornika sadowego w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym” (Gdańsk),

– październik:

seminarium pt. „ Sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2016r.” (Białystok),

– listopad:

seminarium naukowe ( Kraków),

– grudzień:

seminarium pt. „ System środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” (Lublin).

Planowane na rok 2016 publikacje/monografie:

 • Etyka zawodowa komornika sądowego.
 • Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.
 • Prawo i postępowanie cywilne w dobie elektronizacji.
 • Status prawno-ustrojowy komornika sądowego. Wyzwania współczesności.
 • Udział komornika sądowego w elektronicznym postepowaniu wieczystoksięgowym.
 • Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej.

Plan pracy na rok 2015

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

styczeń: 

– prace redakcyjne nad monografią pt. „ Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce”, złożenie całości w wydawnictwie Currenda
– zebranie organizacyjno – redakcyjne autorów opracowania pt. „ Metodyka pracy komornika sądowego” ( Warszawa )

luty:

– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK
– ogłoszenie regulaminu i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2014/2015

marzec:

– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK
– wydanie książki pt. „ Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce”

kwiecień:
– prace redakcyjne nad „ Metodyką pracy komornika sądowego”
– seminarium ( Gdańsk )

maj:

– udział w konferencji ( Poznań ) organizowanej przez Arbitrów Sądu Polubownego ds. domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji ( PIIT ).
Temat panelu z udziałem ONS to „ zajęcie nazwy domeny internetowej przez komornika wobec postępowań przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy PIIT
– wydanie monograficzne materiałów konferencyjnych z konferencji w Lublinie z 2014r.
– ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych ( Mikołajki )
– posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo – Szkoleniowego
– opublikowanie pracy pt. „ Metodyka pracy komornika sądowego”

czerwiec:
– seminarium ( Katowice )

lipiec / sierpień / wrzesień:
– kurs języka angielskiego dla komorników sądowych
– seminarium **
– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK

październik:
– seminarium ( Szczecin ) 10 lecie Izby Komorniczej w Szczecinie. Wydanie Księgi Pamiątkowej
– ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości ( Wrocław )

listopad:
– spotkanie przedstawicieli ośrodków naukowych działających w ramach poszczególnych korporacji prawniczych ( Warszawa KRK )

grudzień:
– seminarium ( Lublin )
– ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego
postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2014/2015

paragraf

Plan pracy na rok 2014

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

styczeń:
-seminarium*
-uruchomienie strony internetowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego
ogłoszenie regulaminu i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2013/2014

luty:
-seminarium*
-wydanie książkowe materiałów konferencyjnych pt. „Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych” nakładem CURRENDA sp. z o.o.

marzec:
-międzynarodowa konferencja – „Pozaegekucyjne funkcje komornika sądowego wpaństwach europejskich”

kwiecień:
-seminarium*

maj:
-seminarium*

czerwiec:
-ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych (Mikołajki/Wisła/Karpacz)
posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego
Załącznik do uchwały KRK nr 1166/IV
z dnia 05 listopada 2013 r.

lipiec/sierpień:
-kurs języka angielskiego dla komorników sądowych

październik:
-ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości -„Informatyzacja sądowego postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy rozwoju”

listopad:
-seminarium*

grudzień:
-seminarium*
-ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2013/2014 wraz z wręczeniem nagród na posiedzeniu KRK

po za tym w roku 2014 r. planowane jest:
-nawiązanie naukowej współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie celem udziału w pracach badawczych tego Instytutu w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego, zlecanych zazwyczaj przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
-nawiązanie współpracy z uniwersyteckimi klinikami prawa celem udziału w pracach tych klinik aplikantów i asesorów komorniczych; chodzi zwłaszcza o udział tych osób w zakresie udzielania porad prawnych(ustnych, pisemnych) przez kliniki uniwersyteckie,
nawiązanie naukowej współpracy z UIHJ w ramach realizacji projektów dotyczących unifikacji i harmonizacji w skali międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej, prawa egzekucyjnego oraz ustroju i funkcji organów egzekucyjnych (np. programu STOBRA),