Polityka prywatności serwisu Krajowej Rady Komorniczej

 

Informacja o przetwarzaniu Danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem www.komornik.pl.

 

 1. TERMIY I UŻYTE SKRÓTY
 2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH
 3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW
 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
 7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
 8. ODNOŚNIKI DO PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 9. INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
 10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

1. TERMINY I UŻYTE SKRÓTY

Wszystkie terminy zapisane wielką literą w niniejszej Polityce prywatności, mają następujące znaczenie:

 • Administrator – Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza w Warszawie, mająca siedzibę przy ul. Szpitalnej 4/10 w Warszawie.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
  i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Polityka – niniejsza polityka prywatności.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora składający się z części ogólnodostępnej
  i wewnętrznej pod adresem: https://www.komornik.pl/.
 • Użytkownik – za użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis Administratora, logującą się do wewnętrznej części Serwisu, odwiedzającą profile Administratora w mediach społecznościowych, a także każdą osobę fizyczną kontaktującą się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt w sprawie Danych osobowych Użytkowników możliwy jest pisząc na adres poczty elektronicznej: krk@komornik.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Szpitalna 4/10, 00-013 Warszawa.

Administrator wyznaczył również inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie swoich Danych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod.krk.001@komornik.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany wyżej.

3.CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 • W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis Administratora składa się z dwóch części: zewnętrznej, dostępnej dla każdego i wewnętrznej, skierowanej do członków samorządu komorniczego. Dostęp do wewnętrznego Serwisu możliwy jest po uprzednim podaniu wcześniej ustalonych danych uwierzytelniających. Odwiedzanie zewnętrznego Serwisu nie wymaga zaś podawania danych osobowych. Jednakże, w celu zapewniani jakości usług oraz analizy statystyk odwiedzin, serwery automatycznie rejestrują informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki i jej wersje, datę, godzinę dostępu do Serwisu oraz czas trwania sesji. Chociaż te informacje nie identyfikują bezpośrednio Użytkownika, mogą być wykorzystane w celu analizy i optymalizacji działania Serwisu. Mogą być również wykorzystywane w celach bezpieczeństwa, w razie potrzeby wyjaśnienia ewentualnych incydentów. Informacje te przechowywane są jedynie przez ograniczony czas, a następnie usuwane.

Poniżej szczegółowe cele przetwarzania Danych osobowych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom ogólnodostępnych treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu przed niepożądanymi działaniami, które mogłyby zagrażać jego prawidłowemu działaniu i bezpieczeństwu przesyłanych Danych, co stanowi uzasadniony interes Administratora. Takie działanie ma na celu zapewnienie odporności Serwisu na przypadkowe lub niezgodne z prawem działania naruszającego jego bezpieczeństwo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • oraz ustalenie i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane Użytkowników korzystających z wewnętrznej części Serwisu będą przetwarzane dodatkowo
w celu:

 • umożliwienia dostępu w celu przesyłania bieżących informacji dotyczących działalności Administratora,
  w tym informacji dotyczących planowanych szkoleń zawodowych czy też organizowanych wydarzeniach oraz innych istotnych informacji w zakresie funkcjonowania samorządu komorników sądowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na możliwości informowania członków samorządu zawodowego o jego bieżącej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • W ZAKRESIE PROWADZENIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Dane zawarte w korespondencji elektronicznej, w tym adres e-mail, Administrator będzie przetwarzać w celu prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem oraz dokumentowania ustaleń wynikających z prowadzonej korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu kontaktu z nim oraz prowadzeniu korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku korespondencji e-mailowej dotyczącej skargi na członka samorządu komorniczego, podstawą prawną przetwarzania Danych zawartych w tej korespondencji będzie realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w związku z art. 188 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o. komornikach sądowych w zakresie sprawowania nadzoru nad komornikami sądowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Administrator przetwarza jedynie dane istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych.

 

Jeśli użytkownik nie poda swoich Danych, Administrator nie będzie mógł się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • W ZAKRESIE PROWADZENIA NEWSLETTERA

W wewnętrznym Serwisie strony istnieje możliwość zapisania się do newslettera poprzez podanie adresu e-mail. Podany adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu wysłania biuletynu newslettera. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych kontaktowych, Administrator nie będzie mógł wysłać mu newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania w wyżej wymienionym celu jest wyrażona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wycofanie zgody na newsletter

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości lub wysłać w tym celu wiadomość e-mail na adres: iod.krk.001@komornik.pl.

 • W ZAKRESIE PROWADZENIA KONT W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administrator prowadzi profile w mediach społecznościowych takich jak Twitter, Facebook, LinkedIn oraz YouTube. Gdy Użytkownik kliknie ikonkę „Obserwuj”, „Lubię to” lub inną podobną na profilu Administratora, opublikuje komentarz pod postem lub wyśle bezpośrednio wiadomość za pośrednictwem niniejszych platform społecznościowych, Administrator będzie przetwarzać tylko Dane, które są dostępne publicznie na jego profilu takie jak imię, nazwisko, nick lub inne informacje, które zostały udostępnione lub oznaczone jako publiczne.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o organizowanych wydarzeniach i konferencjach naukowych związanych z prawem egzekucji sądowych, popularyzacja wiedzy w tym zakresie oraz prowadzeniu komunikacji z Użytkownika za pośrednictwem serwisów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozostałe Dane są przetwarzane przez operatorów platform społecznościowych, zgodnie z warunkami określonymi w ich regulaminach.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze śledzenia profilów Administratora w mediach społecznościowych.

Informacja o współadministrowaniu danych

Administrator przetwarza również Dane Użytkowników odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych
w celach statystycznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników odwiedzających jego profile (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie w jakim Administrator korzysta z narzędzi do analiz w celach statystycznych, współadministruje Danymi Użytkowników z poszczególnymi serwisami, na których ma utworzony profil. Należą do nich:

 • Facebook;
 • Twitter;
 • LinkedIn;
 • oraz Youtube.

W przypadku pytań dotyczących współadministrowania danymi osobowymi możesz skontaktować się
z Administratorem lub bezpośrednio z Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, Twitter International Company lub LinkedIn Corporation. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych przez te serwisy dostępne są na ich stronach internetowych.

4.  OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania Danych osobowych ustalany jest w oparciu o cel przetwarzania i istniejącą podstawę prawną:

 • w przypadku, gdy Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, Administrator przetwarza Dane do czasu jej wycofania lub realizacji celu, w jakim zbiera te Dane;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych jest realizacja obowiązków wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa;
 • w przypadku, gdy Dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu lub do momentu złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje Użytkownikowi;
 • Dane przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom zapewniającym techniczno-administracyjną obsługę działalności Administratora, czyli dostawcą oprogramowania, poczty elektronicznej oraz hostingu.

6.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator z reguły nie przekazuje danych osobowych poza EOG. Może się jednak zdarzyć, że Dane Użytkownika,
w ograniczonym zakresie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Microsoft, w ramach korzystania z pakietu Office 365. W celu zabezpieczenia przekazywanych Danych, firma Microsoft stosuje różne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie danych oraz ich pseudonimizacje polegającą na zastąpieniu danych identyfikujących innymi danymi, uniemożliwiając tym samym identyfikacje Użytkownika.

Ponadto, firma Microsoft uczestniczy w programie Data Privacy Framework. Oznacza to, że spełnia ona określone standardy i środki ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dzięki temu, Dane są dodatkowo zabezpieczone podczas ich transferu poza EOG.

7.  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Użytkownik ma prawo do:

 • żądania wglądu do swoich Danych, a także otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) Danych, a także uzupełnienia niekompletnych Danych;
 • żądania usunięcia Danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania – np. gdy Użytkownik zauważy, że jego Dane są nieprawidłowe, może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych;
 • żądania przeniesienia swoich Danych;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich Danych, jeśli Administrator przetwarza je na podstawie swojego interesu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzając jego Dane, doszło do naruszenia prawa;
 • wycofania swojej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie, bez wpływu na już dokonane przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Dotyczy to sytuacji, gdy Dane Użytkownika są zbierane na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

 

Wniosek o realizację przysługujących praw można zgłosić pisząc na adres e-mail: iod.krk.001@komornik.pl We wniosku należy podać Dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można będzie skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora Danych Użytkownika.

8.  ODNOŚNIKi DO PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W Serwisie znajdują się także odnośniki do profili Administratora na platformach społecznościowych takich jak: Twitter, Facebook, LinkedIn oraz YouTube. Ma to na celu ułatwienie dostępu do informacji dotyczących Administratora.

Używając odnośników do mediów społecznościowych należy pamiętać, że każda z tych platform posiada własne zasady ochrony prywatności. Z tego powodu Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki te platformy przetwarzają
i wykorzystują Dane Użytkowników. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych platform przed skorzystaniem
z odnośników umieszczonych w Serwisie.

9.  INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Kiedy Użytkownik odwiedzi Serwis Administratora, na jego urządzeniu zostanie zapisany plik cookie o nazwie „PHPSessid”. Zapewnia on prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, umożliwiając Użytkownikowi swobodne poruszanie się po jego zawartości. Plik ten przechowuje istotne informację o sesji Użytkownika, takie jak dane logowania do wewnętrznego Serwisu oraz wybrane ustawienia i preferencje.

Plik cookie „PHPSessid” jest automatycznie instalowany na urządzeniu Użytkownika, ponieważ jest niezbędny dla prawidłowego działania Serwisu. Jest on tymczasowy i zostanie usunięty po zamknięciu przeglądarki.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić sposób korzystania z plików cookie dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usunąć pliki cookie, który został już zapisany na urządzeniu. Możliwości zarządzania
i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach.

Pamiętać należy, że zablokowanie pliku cookie „PHPSessid” może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

10.  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Najnowsza wersja dokumentu jest zawsze opublikowana w Serwisie.

Ostatnia aktualizacja Polityki miała miejsce ………. [do uzupełnienia data ostatniej aktualizacji Polityki na stronie WWW]