Polityka prywatności

 

Polityka prywatności strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej znajdującej się pod adresem: https://www.komornik.pl/

Treść niniejszej Polityki ma zastosowanie do przetwarzania Danych osobowych przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie w zakresie korzystania z Serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: https://www.komornik.pl/. Polityka ma również zastosowanie do każdej strony internetowej lub usługi odsyłającej do tej informacji. W pozostałym zakresie Krajowa Rada Komornicza przekazuje informacje
o przetwarzaniu Danych osobowych w odrębny sposób.

Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niniejszy dokument stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych: 

OKREŚLENIA I UŻYTE SKRÓTY  

 1. Administrator – Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Szpitalnej 4/10, 00-031 Warszawa, zwana dalej również jako „KRK”. 
 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 1. Polityka – niniejsza polityka prywatności.
 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora składający się z części ogólnodostępnej i wewnętrznej pod adresem: https://www.komornik.pl/.
 1. Użytkownik – za użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis Krajowej Rady Komorniczej, korzystającą z jednej lub kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności, odwiedzającą profile społecznościowe prowadzone przez Krajową Radę Komorniczą, a także osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. kierująca do niego zapytania w formie e-mail.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Kontakt z KRK w sprawie ochrony Danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: krk@komornik.pl lub adres korespondencyjny: ul. Szpitalna 4/10, 00-013 Warszawa.

KRK wyznaczyła również inspektora ochrony danych, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.krk.001@komornik.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANY DANE OSOBOWE?

 1. W zakresie korzystania z Serwisu

Serwis KRK składa się z dwóch części: zewnętrznej, dostępnej dla każdego odwiedzającego
i wewnętrznej, skierowanej do członków samorządu komorniczego. Dostęp do wewnętrznego Serwisu możliwy jest po uprzednim podaniu wcześniej ustalonych danych uwierzytelniających.

Odwiedzanie naszego zewnętrznego Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Jednakże zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką większości serwisów internetowych podczas Pani/Pana wizyty na stronie internetowej KRK nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki i wersję, datę i godzinę dostępu do Serwisu czy też czas trwania sesji na stronie. Informacje te służą do ulepszenia jakości naszego serwisu i do analizy statystyk odwiedzin. Mogą być również wykorzystywane w celach bezpieczeństwa, w razie potrzeby wyjaśnienia ewentualnych incydentów. Wszystkie informacje zawarte w plikach logów serwera WWW są przechowywane przez ograniczony okres i są usuwane po upływie tego czasu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową KRK.

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu będą przetwarzane w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom ogólnodostępnych treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • technicznych oraz administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz jego prawidłowego zarządzania, co stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu odporności Serwisu na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Ponadto, Dane osobowe osób korzystających z wewnętrznej części Serwisu będą przetwarzane w celach:

 • zapewniania dostępu do wewnętrznego Serwisu w celu przesyłania bieżących informacji dot. działalności Krajowej Rady Komorniczej, w tym informacji dotyczących planowanych szkoleń zawodowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości informowania członków samorządu zawodowego o bieżącej działalności KRK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. W zakresie prowadzenia korespondencji e-mailowej

Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami e-mailowo, Dane osobowe zawarte w przesłanej korespondencji będziemy przetwarzać w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do KRK w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jeśli nadesłana przez Panią/Pana korespondencja e-mailowa będzie dotyczyć skargi podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych zawartych w tej korespondencji będzie realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na Krajową Radę Komorniczą w związku z art. 188 ustawy 
z dnia 22 marca 2018 r. o. komornikach sądowych w zakresie sprawowania nadzoru nad komornikami sądowymi.

 

KRK przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych. Podanie Danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jest dobrowolne, przy czym bez ich przekazania nie będziemy w stanie obsłużyć korespondencji związanej
z przedmiotem sprawy, z którą się Pani/Pan do nas zwraca.

 

 1. W zakresie prowadzenia newslettera

W naszym wewnętrznym Serwisie istnieje możliwość zapisania się do newslettera poprzez podanie adresu e-mail. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu wysłania biuletynu elektronicznego (newslettera) KRK. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłki.

Podstawą prawną przetwarzania w wyżej wymienionym celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wycofanie zgody na newsletter

Może Pani/Pan może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera – poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości lub wysłać wiadomość email na nasz adres: iod.krk.001@komornik.pl. Podany adres e-mail przechowujemy do czasu odwołania zgody.

 1. W zakresie prowadzenia kont na profilach społecznościowych

KRK posiada profile w mediach społecznościowych takich jak Twitter, Facebook oraz Youtube. Gdy kliknie Pani/Pan ikonkę „Obserwuj” lub „Lubię to” na naszym profilu, opublikuje komentarz pod naszym postem lub wyśle nam bezpośrednio wiadomość za pośrednictwem platform społecznościowych będziemy przetwarzać tylko Pani/Pana Dane osobowe, które są dostępne publicznie na Pani/Pana profilu takie jak imię, nazwisko, nick oraz inne informacje, które zostały udostępnione lub oznaczone jako publiczne. Pozostałe Dane osobowe są przetwarzane przez operatorów platform społecznościowych, zgodnie
z warunkami określonymi w ich regulaminach.

Celem przetwarzania Danych osobowych Użytkowników za ich pomocą jest umożliwienie KRK efektywnego prowadzenia profilu w mediach społecznościowych oraz komunikowania się z Panią/Panem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes KRK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. informowanie o organizowanych wydarzeniach i konferencjach naukowych związanych z prawem egzekucji sądowych oraz popularyzacja wiedzy w tym zakresie.

KRK jako założyciel stron w wymienionych powyżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem Danych osobowych wraz z:

 • Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook);
 • Twitter, Inc., z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA;
 • YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Każdy z wyżej wymienionych współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych, ale w różnym zakresie. Krajowa Rada Komornicza ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie Danych osobowych.

KRK będzie przetwarzać Pani/Pana Dane osobowe tylko na potrzeby udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej przez nas działalność oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację
z Panią/Panem będą przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, o ile zaistnieje taka konieczność. Pani/Pana aktywność związana z korzystaniem z naszych profili nie będzie archiwizowana przez nas poza danym serwisem społecznościowym.

Ma Pani/Pan możliwość zrezygnowania ze śledzenia profilów KRK w mediach społecznościowych
w każdej chwili.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania Danych osobowych ustalany jest w oparciu o cel przetwarzania i istniejącą podstawę prawną:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Pani/Pana Dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, Dane przetwarzamy do czasu jej wycofania;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych jest realizacja obowiązków wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań KRK oraz innych obowiązujących przepisów prawa;
 • w przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania takiego interesu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa Pani/Panu przysługuje;
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystaniem przez Administratora platform społecznościowych będą przetwarzane przez okres funkcjonowania naszych profili w mediach społecznościowych.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

 • organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 • podmiotom zapewniającym obsługę działalności KRK. Do podmiotów tych należą
  w szczególności dostawcy systemów informatycznych i usług IT dostarczających nam rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, w tym dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej oraz hostingu.

 

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

KRK współpracuje z dostawcami mającymi siedziby także poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Z uwagi, że poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, KRK przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zastosowaniem wszelkich dostępnych, prawnych środków ochrony (np. przewidzianych w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Aktualnie zawarliśmy standardowe klauzule umowne, aby umożliwić bezpieczny transfer danych z Microsoft Inc. z siedzibą w Irlandii.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Czym są i do czego służą pliki cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika (komputerze, laptopie, telefonie) w momencie przeglądania stron internetowych, stosowane w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z serwisu.

Czy używamy plikow cookies?

Nasz Serwis korzysta z pliku cookie o nazwie PHPSessid. Jest on stosowany w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności Serwisu i umożliwienia nawigacji użytkownika. Ten plik cookie jest tymczasowy i zostanie usunięty po zamknięciu przeglądarki.

Plik cookie PHPSessid jest niezbędny, by nasz serwis działał prawidłowo. Przechowuje on informacje
o sesji użytkownika, takie jak informacje o zalogowaniu do naszego wewnętrznego Serwisu, wybrane ustawienia, preferencje i inne dane potrzebne do prawidłowego działania Serwisu. Bez tego pliku cookie Serwis może nie działać prawidłowo, a niektóre funkcje mogą być niedostępne.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRK?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,
  o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii danych;
 • sprostowania lub poprawienia danych – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw można zgłosić pisząc na adres
e-mail: iod.krk001@komornik.pl. We wniosku należy podać dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można będzie skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana Danych oraz od celu ich przetwarzania.

Jeżeli mimo wszystko uważa Pani/Pan, że Krajowa Rada Komornicza przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie
z prawem może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

STOSOWANIE ODNOŚNIKÓW DO PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W naszym serwisie znajdują się także odnośniki do naszych profili na platformach społecznościowych takich jak: Twitter, Facebook oraz Youtube. Odnośniki do naszych profili na różnych platformach społecznościowych zamieszczone w naszym serwisie mają na celu ułatwienie dostępu do informacji dotyczących samorządu komorniczego.

Używając naszych odnośników do mediów społecznościowych należy pamiętać, że każda z tych platform posiada własne zasady ochrony prywatności. Z tego powodu nie odpowiadamy za sposób, w jaki te platformy przetwarzają i wykorzystują dane naszych użytkowników. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych platform przed korzystaniem z odnośników w naszym Serwisie.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH ORAZ PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Najnowsza wersja dokumentu jest zawsze opublikowana na naszej stronie internetowej.