Składnica

Składnica akt Krajowej Rady Komorniczej została powołana do życia na podstawie artykułu 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 24 maja 2006 roku. Krajowa Rada Komornicza w dniu 13 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę nr 319/III w sprawie utworzenia i organizacji składnicy akt […], której paragraf pierwszy brzmi: „Tworzy się składnicę akt w celu przechowywania akt spraw oraz zbędnych urządzeń ewidencyjnych przekazanych przez komorników sądowych zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Szczegółowe warunki, tryb i terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń ewidencyjnych oraz właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem oraz tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej. reguluje rozporządzenie. Ponieważ rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych nie było do końca precyzyjne Krajowa Rada Komornicza wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości z wyjaśnieniem niejasnych kwestii. Z nadesłanej odpowiedzi wynika, iż: Akta spraw z repertorium KMN reguluje § 6 ust. 3 rozporządzenia, co oznacza, że akta podlegają archiwizacji, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych akt komorniczych; pod pojęciem „egzekucji z udziałem Skarbu Państwa” rozumie się sytuację, w której dłużnikiem jest Skarb Państwa; § 14 rozporządzenia dotyczy wszystkich spraw, a więc i tych przekazanych do archiwów sądowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Z tego względu komornicy sądowi, którzy nie przekazali akt „starych” (tj. zakończonych przed dniem 1 stycznia 2006 r.) do archiwów sądowych, bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, zobowiązani są do ich przekazania Krajowej Radzie Komorniczej do przechowania. W dniu 20 sierpnia 2007 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Składnicy Akt Komorniczych Krajowej Rady Komorniczej, która mieści się w Łężycach pod Trójmiastem i jest gotowa na przyjęcie 24 kilometrów bieżących akt spraw komorniczych i zbędnych urządzeń ewidencyjnych zgodnie z art. 37 a i 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.Składnica

Oferta przechowywania

Składnica Akt świadczy również usługi przechowywania akt innym podmiotom.
Archiwum zlokalizowane jest w Łężycach (naprzeciwko firmy Eko–Dolina) w odległości ok. 4 km od Gdyni. Hala spełnia wszelkie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. nr 98, poz. 901).
Dysponujemy kadrą pracowniczą, której przygotowanie do zawodu określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68, poz. 596).
Gwarantujemy, iż przekazane nam dokumenty przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasz budynek magazynowy spełnia wszystkie normy dotyczące warunków przechowywania zarówno materiałów archiwalnych jak i dokumentacji niearchiwalnej określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, co oznacza, iż materiały archiwalne zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego bez żadnych dodatkowych prac czy kosztów.

Oprócz usługi przechowywania akt oferujemy również usługi dodatkowe, czyli:
– odbiór akt z siedziby Klienta,
– przygotowywanie spisów zdawczo-odbiorczych,
– wypożyczanie akt (przesłanie oryginalnych akt, wykonanie kserokopii, przesłanie w formie elektronicznej lub faksem),
– profesjonalne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął (uzyskanie certyfikatu),
– przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego.
Akta pakujemy w pudła archiwizacyjne (0,4 mb) oznaczone oryginalnym kodem kreskowym. Każda teczka jest zewidencjonowana w naszej bazie danych tak, by w ciągu kilku sekund odnaleźć poszukiwane przez Państwa akta.
Proponowane przez nas ceny są bardzo konkurencyjne w stosunku do cen proponowanych przez inne archiwa. Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualną ofertę spełniającą Jego oczekiwania wraz z cennikiem. Ostateczne ceny uzależnione są m. in. od ilości akt i zakresu usług.
Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt pod nr telefonu:
58 712 90 64
lub adresem
skladnica.akt@currenda.pl

Przepisy

1
Rozwiń

Rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt komorniczych

2
Rozwiń

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

3
Rozwiń

Zasoby archiwalne

4
Rozwiń

Uchwały KRK

Procedury

1
Rozwiń

Przygotowanie akt

2
Rozwiń

Generowanie spisów z-oakt

3
Rozwiń

Oferta Spółki Currenda w zakresie przygotowania akt do ich przekazania do Składnicy Akt

4
Rozwiń

Wypożyczenie akt

5
Rozwiń

Niszczenie akt kategorii B, których okres przechowywania upłynął

Bieżąca działalność

1
Rozwiń

Harmonogram odbioru

2
Rozwiń

Pudła archiwizacyjne

Kontakt

Adres:
Al. Parku Krajobrazowego 68
84-207 Koleczkowo
Telefon:
58 712 90 64