Statut
Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1. Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest powołany przez Krajową Radę Komorniczą i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Krajową Radę Komorniczą.

§ 2. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu Krajowej Rady Komorniczej.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest siedziba Krajowej Rady Komorniczej.

Rozdział II
Cel i działalność Ośrodka

 

§ 4. Celem Ośrodka jest:

1)       inicjowanie i prowadzenie prac badawczych w zakresie:

– sądowego prawa egzekucyjnego, zagadnień ustrojowych sądowych organów egzekucyjnych oraz wykonywania zawodu komornika sądowego,

– współdziałania komorników sądowych z organami wymiaru sprawiedliwości,

– dziejów i zadań samorządu komorniczego,

2)       stałe monitorowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz dotyczących ustroju i działalności komorników sądowych, zwłaszcza nadsyłanych do Krajowej Rady Komorniczej,

3)       naukowe wspieranie działalności organów samorządu komorniczego,

4)       popularyzacja wiedzy o prawie egzekucyjnym, funkcjach i działalności komorników sądowych oraz o dziejach i zadaniach samorządu komorniczego,

5)       organizacja sesji i konferencji naukowych oraz wspieranie publikacji naukowych, w tym zwłaszcza prac monograficznych z zakresu sądowego prawa  egzekucyjnego oraz ustroju sądowych organów egzekucyjnych,

6)       opracowywanie i wprowadzenie w życie optymalnych metod doskonalenia zawodowego komorników sądowych,

7)       organizacja szkoleń zawodowych dla komorników sądowych, zwłaszcza z zakresu prawa egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach sadowych i egzekucji.

Rozdział III
Organy Ośrodka

 

§ 5. Organami Ośrodka są Rada Naukowa i Dyrektor.

§ 6. 1. Rada Naukowa składa się z osób  powołanych na 4 letnią kadencję przez  Krajową Radę Komorniczą spośród kandydatów wskazanych przez Przewodniczącego Rady Naukowej. Członkami Rady Naukowej mogą być także osoby nie będące komornikami sądowymi. W skład Rady Naukowej wchodzi z urzędu Dyrektor Ośrodka.

2. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje Krajowa Rada Komornicza na 4 letnią kadencję.

3. Rada Naukowa inspiruje poczynania Ośrodka, opiniuje plany działalności Ośrodka oraz ocenia jego działalność.

4. Rada Naukowa podejmuje w porozumieniu z Krajową Radą Komorniczą oraz Dyrektorem Ośrodka wszelkie działania niezbędne do osiągnięcia celów statutowych Ośrodka.

5. Zebrania Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Zebrania Rady Naukowej mogą odbywać się na sesjach wyjazdowych.

6. W zebraniach Rady Naukowej uczestniczą, przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej, Redaktor Naczelny „Nowej Currendy” i Redaktor Naczelny „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Naukowej.

7. Rada Naukowa składa Krajowej Radzie Komorniczej sprawozdanie ze swej kadencyjnej działalności.

§ 7. 1. Dyrektora Ośrodka powołuje Krajowa Rada Komornicza na 4 letnią kadencję po przeprowadzeniu konkursu. Konkurs na stanowisko dyrektora ogłasza Prezes Krajowej Rady Komorniczej w terminie 30 dni od daty wystąpienia wakatu na tym stanowisku. Tryb i zasady przeprowadzenia konkursu określa Prezes w ogłoszeniu o konkursie. 2. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora Ośrodka osoby wyłonionej w drodze konkursu, Prezes Krajowej Rady Komorniczej wyznacza osobę pełniącą obowiązki dyrektora Ośrodka.

§ 8. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka, koordynuje jego pracę i reprezentuje go na zewnątrz, przedstawia Krajowej Radzie Komorniczej wyniki prac, inicjuje i prowadzi działania w zakresie zadań statutowych Ośrodka.

§ 9. Dyrektor Ośrodka sporządza plany prac Ośrodka, w tym roczny plan szkoleniowy, preliminarze wydatków i sprawozdania z działalności Ośrodka, które przedstawia Krajowej Radzie Komorniczej.

§ 11. Obsługę administracyjną i finansową Ośrodka prowadzi Biuro Krajowej Rady Komorniczej
w Warszawie.

§ 12. Dla celów opracowań specjalistycznych związanych z zadaniami statutowymi Dyrektor Ośrodka, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Naukowej oraz Prezesem Krajowej Rady Komorniczej, powołuje ekspertów, doradców, specjalistów oraz praktyków z głosem doradczym.

Rozdział IV
Działalność statutowa

 

§ 13. Statutowa działalność Ośrodka prowadzona jest poprzez:

1)       organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych,

2)       inicjowanie i wspieranie, także finansowe, działalności naukowej oraz publikacji naukowych
w czasopismach prawniczych,

3)       przygotowywanie opinii prawnych dla potrzeb organów samorządu komorniczego,

4)       uczestnictwo  w pracach legislacyjnych,

5)       organizowanie szkoleń dla komorników, asesorów komorniczych i aplikantów komorniczych, komisji dyscyplinarnej i komorników wizytatorów oraz kadry kierowniczej Kancelarii Komorniczych według przyjętego planu szkoleniowego,

6)       wspieranie działań naukowych i szkoleniowych izb komorniczych,

7)       wspieranie innych działań związanych z doskonaleniem zawodowym komorników sądowych,

8)       organizowanie konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu prawa egzekucyjnego i działalności zawodowej komorników i samorządu komorniczego,

9)       powoływanie konsultantów w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej,

10)   przyznawanie nagród za szczególne zasługi dla  działalności Ośrodka i wypełniania jego zadań statutowych,

11)   Prowadzenie prac studyjnych co do przyszłego modelu wykonywania zawodu komornika sądowego.

Postanowienia końcowe

 

§ 14. Statut jest nieodłączną częścią uchwały Krajowej Rady Komorniczej o powołaniu Ośrodka.

§ 15. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane uchwałą Krajowej Rady Komorniczej.

§ 16. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Krajową Radę Komorniczą.