2017-02-01

Sprostowanie nieprawdziwego wpisu na FB

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych w sprawie rzekomego „oplombowania” przez komornika kota dłużniczki, oświadczamy, że informacje te pozostają całkowicie zmyślone, nie znajdują jakiegokolwiek oparcia w faktach i mają na celu wyłącznie szkalowanie komornika sądowego.

W toku prowadzonych czynności komornik nie podejmował żadnych działań, które miałyby na celu zajęcie zwierzęcia. Potwierdza to sporządzony przez komornika i podpisany przez dłużniczkę protokół, a także przywołani do udziału w czynnościach funkcjonariusze Policji.

W kontekście tego co zostało powyżej wskazane przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 300 § 2 k.k. ten kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.