2015-04-14

MPE- nowe narzędzie, wspierające postępowanie egzekucyjne

Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE) – portal dostępowy dla komorników i wierzycieli w zakresie wymiany informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych po raz pierwszy zostanie publicznie zaprezentowany podczas III Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Wydarzenia, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Kongres ten zyskał sobie status międzysektorowego wydarzenia, ważnego dla merytorycznej oceny jakości otoczenia prawnego rynku zarządzania wierzytelnościami zarówno pierwotnymi, jak i wtórnymi. Stąd dla banków, telekomów, wierzycieli wtórnych, firm windykacyjnych, dla kancelarii prawnych, komorniczych to znakomita platforma do formułowania postulatów legislacyjnych, istotnych dla rynku zarządzania wierzytelnościami. Jego trzecia edycja odbędzie się  już w dniu 21 kwietnia w Warszawie.

MPE-NOWE NARZĘDZIE, WSPIERAJĄCE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego jako narzędzie, ułatwiające komunikowanie wierzycieli z komornikami, stało się przedmiotem prac Wspólnego Zespołu Ekspertów KPF/Krajowej Rady Komorniczej ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Ich efekty poznają uczestnicy kongresu. – System zawiera wszystkie istotne dla uczestników informacje o postępowaniu egzekucyjnym, udostępniane w oparciu o dane dostarczane bezpośrednio z baz kancelarii komorniczych. To gwarantuje poprawność i aktualność tych informacji. Jednocześnie udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki MPE możliwe jest natychmiastowe uzyskanie wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu i w ujednoliconej formie, którą użytkownicy systemu będą mogli dostosować do potrzeb swoich systemów informatycznych. – mówi Łukasz Czarnecki, Dyrektor Zarządzający Currenda Sp. z o.o., wykonawcy projektu.

Wierzę, że ta inicjatywa przyniesie pozytywny rezultat w postaci ulepszenia rozwiązań  prawnych  dotyczących postępowania egzekucyjnego i szeroko rozumianego obrotu i zarządzania  wierzytelnościami, co wydaje się niezbędne w istniejącym porządku prawnym, który niekiedy nie nadąża za dynamicznymi zmianami i potrzebami – dodaje Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Oprócz wcielanych w życie postulatów, poprawiających efektywność organizacji procesu dochodzenia należności przy pomocy instrumentów informatycznych, wydarzenie generuje również idee, mogące skutkować powstaniem nowych rozwiązań legislacyjnych. Tym bardziej, że Kongres ma charakter forum wymiany opinii przez wszystkie zainteresowane środowiska, tj. podmioty zarządzające wierzytelnościami, komorników i decydentów, w tym przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

REKOMENDACJE W SPRAWIE WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNYCH

Jedną z kwestii, która będzie dyskutowana przez praktyków rynku, są aktualne rozwiązania legislacyjne w zakresie obrotu wierzytelnościami hipotecznymi. Wielu wierzycieli pierwotnych i wtórnych ten segment rynku, m.in. na podstawie sprzedanych portfeli w 2014 roku, ocenia jako perspektywiczny. Przy tej okazji omówiony zostanie obecny stan prawny, w jakim przeprowadzane są transakcje kupna/sprzedaży wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Jednocześnie przedstawiciele  największych spółek, profesjonalnie zarządzających wierzytelnościami wraz z Partnerem Merytorycznym Kongresu Regulacji Prawnych, firmą doradczą Deloitte, podejmą refleksję nad potencjalnym kierunkiem zmian w tym obszarze.  – Kongres Regulacji Prawnych to w naszym założeniu miejsce gdzie nie tylko rozmawiamy o przepisach prawnych aktualnie obowiązujących i mających wpływ na branżę zarządzania wierzytelnościami, lecz również inspirujemy do tworzenia nowych rozwiązań legislacyjnych, podążających za rozwojem rynku finansowego. Dlatego efektem panelu poświęconego obrotowi wierzytelnościami hipotecznymi będzie dokument rekomendacyjny, w którym wskażemy na przeszkody o charakterze prawnym, które mogą utrudniać zawieranie transakcji w tym obszarze. Tak m.in. rozumiemy misję KPF w obszarze wsparcia stanowienia dobrego prawna dla rynku finansowego – wskazuje Marcin Czugan, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF. Rosnące znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla gospodarki, dla najważniejszych jej sektorów, potwierdza systematyczny wzrost skali wierzytelności, nie tylko hipotecznych, obsługiwanych przez Członków KPF, Potwierdzaję to dane z raportu KPF pt. „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” za IV kwartał 2014 roku. Wynika z nich, że ich wartość nominalna wyniosła prawie 57 mld PLN, co, w porównaniu z poprzednim kwartałem, oznacza wzrost o 6 miliardów. – Skala tego rynku wymaga systematycznej i międzysektorowej współpracy oraz dbałości wszystkich interesariuszy o jakość otoczenia prawnego. Kongres jest do tego dobrym, merytorycznym narzędziem i rekomendacje powstające dzięki kongresowej debacie mogą mieć znaczenie dla jakości powstałego prawa w tym obszarze rynku – dodaje Marcin Czugan.

W obliczu nowych wyzwań, związanych z nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i przepisu ograniczającego prawo wyboru komornika przez wierzyciela,  który wkrótce wejdzie w życie, staną uczestnicy postępowania egzekucyjnego. Głosu środowisk biznesowych w tej sprawie wysłucha m.in. reprezentant Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dotychczasowe dwie edycje Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami zgromadziły blisko 300 uczestników z przedsiębiorstw, związanych z szeroko rozumianym rynkiem zarządzania wierzytelnościami, niezależnych ekspertów, renomowanych firm konsultingowych i najwyższych urzędów.

Tegoroczny odbędzie się 21 kwietnia w Hotelu Marriott w Warszawie. Do 17 kwietnia można się rejestrować za pośrednictwem strony internetowej www.kpf.pl. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowa Rada Komornicza.