2015-04-15

KRK przy okrągłym stole o przemocy ekonomicznej

Krajowa Rada Komornicza wzięła udział w seminarium eksperckim w ramach projektu „Przemoc ekonomiczna – diagnoza i dyskusja o przeciwdziałaniu”, które odbyło się dzisiaj w Instytucie Spraw Publicznych.

Instytut Spraw Publicznych przy wsparciu Fundacji im. H. Bölla zrealizował badania dotyczące tego rodzaju przemocy, które obejmowały zarówno sondaż opinii publicznej na próbie reprezentatywnej, jak i wyniki badań jakościowych uwzględniające perspektywę większych i mniejszych miast. W dyskusji na temat wyników badań wzięli udział komornicy, przedstawiciele administracji rządowej, eksperci i ekspertki, reprezentanci prokuratury, sędziowie i adwokaci.

Przemoc ekonomiczna jest opisana, jako jeden z czterech głównych rodzajów przemocy w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ratyfikacja Konwencji zobowiązałaby Polskę do systemowej pomocy osobom doświadczającym przemocy ekonomicznej – podkreśliła podczas seminarium prof. dr hab. Beata Łaciak z Instytutu Spraw Publicznych.

Przemoc ekonomiczna jest najrzadziej podejmowanym aspektem przemocy wobec kobiet. Wydaje się być marginalna, nieistotna, rzadko spotykana, a tak naprawdę stanowi podstawę wszelkich przemocowych związków we współczesnych realiach zależności między aktywnością na rynku pracy a feminizacją opieki. Przemoc ekonomiczna jest możliwa w sytuacji, gdy panuje społeczne przyzwolenie na jasne rozdzielenie pracy opiekuńczej i zawodowej między dwie płcie.

My, jako komornicy z przemocą ekonomiczną wobec kobiet, bo tak właśnie najszerzej można określić tę kwestię, spotykamy się niemal, na co dzień. Codziennie w naszych kancelariach pojawiają się kobiety mające problem z alimentami, albo ze spłatą zobowiązań, o których dowiedziała się już po rozstaniu z mężem – tłumaczyła Monika Janus rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.

Przekonanie o tym, że kobiety są całkowicie odpowiedzialne za kwestie opieki powoduje, że wchodzą w relacje zależności, których mężczyźni mogą uniknąć. Tym samym kobietom trudniej jest funkcjonować, jako w pełni niezależne podmioty w społeczeństwie opartym na zasadach wolnego rynku, co stawia je często w roli nieuświadomionych ofiar przemocy ekonomicznej. To przekonanie silnie wzmacnia nierówność płci i staje się pożywką dla stosowania innych rodzajów przemocy – psychicznej, fizycznej, seksualnej.

Organizowanych jest wiele akcji przeciwdziałających przemocy psychicznej czy fizycznej, ale nie będą one nigdy w pełni skuteczne, o ile nie zmienimy postrzegania kobiet i mężczyzn, jako tych, którzy mają równy potencjał do aktywności na rynku pracy, jak i opieki. Zmiana tego przekonania jest kluczowym elementem walki z przemocą ekonomiczną, a co za tym idzie innymi rodzajami przemocy – dodała prof. dr hab. Beata Łaciak.

Więcej informacji na stronie. www.przemocekonomiczna.pl

marta2

marta1

marta