2015-02-20

Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 8 u.k.s.e.

Ustawa została skierowana do Senatu RP. Za projektem nowelizacji było 403 posłów, przeciw 3. Poniżej zamieszczamy niektóre wypowiedzi Posłów z dyskusji na temat tego projektu. 

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś: Obowiązująca ustawa nakazuje komornikowi wybranemu przez wierzyciela odmowę wszczęcia egzekucji wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego zadań, jeżeli w zakresie prowadzonej przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Nowelizacja, zachowując to kryterium, dodatkowo tworzy dwa progi, bezwzględny – gdy wpływ spraw w danym roku przekracza 10 tys., oraz uzależniony od skuteczności egzekucji w roku poprzednim, wymaganej na poziomie 35%. W ocenie Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stwarza mechanizm stymulujący skuteczność postępowania egzekucyjnego, sprzyja otwieraniu nowych kancelarii, zwłaszcza w małych miasteczkach, a tym samym służyć będzie wierzycielom i pozwoli optymalizować koszty dłużników. Przewidujemy, że będzie ona dobrze służyć osiągnięciu optymalnej szybkości i skuteczności postępowania egzekucyjnego. Pozytywnie oceniamy też długie vacatio legis ustawy, pozwalające na przygotowanie odpowiednich narzędzi do jej stosowania.

Poseł Iwona Ewa Arent: Musimy pamiętać, że komornicy są funkcjonariuszami państwowymi, reprezentują państwo polskie i tak naprawdę działają na rzecz i wierzycieli, i dłużników. Trzeba bowiem wspomnieć choćby o sytuacji, kiedy matka samotnie wychowująca dzieci nie może otrzymać od męża alimentów. Kto pomaga? Komornik. W zależności od tego, w jaki sposób komornik wykona swoją pracę, matka będzie miała pieniądze dla tych dzieci. A więc musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby komornicy w Polsce mieli komfort swojej pracy, ale także wykonywali ją dobrze, żeby nie było bandytyzmu komorniczego.

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: Przez swoje działania powinniśmy pomóc komornikom w odbudowie zaufania do nich, oczywiście pamiętając o tym, że to głównie oni muszą wykonać tę ciężką pracę, aby obywatele nie mieli najmniejszych wątpliwości co do tego, że osoba taka to nie reprezentant wolnego rynku, ale przede wszystkim funkcjonariusz publiczny, który działa w imieniu Rzeczypospolitej, w jej imieniu stawia pieczęć z orłem. Przecież mamy świadomość faktu, że w interesie państwa i wymiaru sprawiedliwości leży przeciwdziałanie przewlekłości egzekucji.

Poseł Andrzej Romanek: Nie ulega wątpliwości, że ta regulacja idzie w dobrym kierunku. To jest poza sporem, dlatego że rzeczywiście powstały gigantyczne, trzeba sobie powiedzieć jasno, kancelarie komornicze. Te największe obsługują prawie 300 tys. spraw. Jeżeli podzielimy to na liczbę dni pracy, to okaże się, że miesięcznie to ok. 30 tys. spraw, a jeżeli chodzi o liczbę spraw dziennie, to mamy wszczynanych blisko 1200 postępowań. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, o czym mówimy, z gigantycznej skali zjawiska.

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=87&NrGlosowania=8

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/59EB86841914A1D5C1257DF0007BCB57/%24File/87_a_ksiazka.pdf