2023-11-02

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między postępowaniem rozpoznawczym a egzekucyjnym”

„Między postępowaniem rozpoznawczym a egzekucyjnym” – pod tym tytułem w dniu 27 października odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa współorganizowana przez Izbę Komorniczą w Warszawie we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przybyli goście zostali powitani przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tomasza Giaro, Prezesa Sądu Najwyższego w stanie spoczynku prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego, a także Sędziego Sądu Najwyższego prof. dr hab. Karola Weitza.
W tej części bardzo głośno wybrzmiały hasła o konieczności przygotowania i realizacji naprawy szeregu regulacji prawnych, a grono profesorskie jednoznacznie wskazało na daleko posunięty spadek standardów legislacyjnych w ostatnich latach, gdzie jednym z przykładów jest właśnie postępowanie egzekucyjne. Zgodnie wskazali, że tylko szeroka współpraca wszystkich środowisk prawniczych, a w tym komorników sądowych, pozwoli na wypracowanie szybkich i skutecznych zmian w prawie.
Z ramienia Izby Komorniczej w Warszawie gości powitała Przewodnicząca Elżbieta Adamska-Śmigrodzka, która powitała gości, a także zwróciła uwagę na liczną reprezentację komorników sądowych przybyłych na konferencję. Wśród obecnych na sali znaleźli się: Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Maciej Simbierowicz, Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej Mirosław Wolanin, Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej Marcin Borek, Rzecznik Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Komorniczej Jerzy Bojanowski, a także komornicy sądowi seniorzy.
Wprowadzenia do konferencji dokonał prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (pełnomocnik dziekana Wydziału Prawa i Administracji do spraw współpracy z samorządami prawniczymi).
Zamysłem konferencji było wygłoszenie referatów przez prelegentów, a następnie zabranie głosu w dyskusji oraz debata nad przedstawianymi zagadnieniami. Pierwsze trzy zagadnienia konferencji poruszały tematy dotyczące postępowania rozpoznawczego, a dokładnie było to omówienie zagadnienia pełnomocnictw procesowych, kolejno omówienie nowych wymagań pism procesowych zawodowych pełnomocników, a ostatni temat dotyczył postępowania z udziałem konsumentów. Pierwsza część konferencji moderowana była przez prof. UW dr hab. Piotra Rylskiego. Prelegentami tej części byli kolejno: prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. Usz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, SSO dr Łukasz Zamojski, dr hab. Andrzej Olaś, SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, prof. dr hab. Sławomir Cieślak.
Część dotycząca postępowania egzekucyjnego, którą moderował dr hab. Marcin Dziurda objęła trzy referaty. Pierwszy z nich dotyczył zmian w doręczeniach komorniczych, kolejny odmowy wszczęcia egzekucji, a ostatni funduszu żelaznego na przyszłe należności alimentacyjne. Referentami w tej części byli kolejno: dr Bartosz Wołodkiewicz, dr Magdalena Skibińska, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, SSR Mateusz Pietrzyk oraz prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha.
Konferencję zamknęli adwokat Dorota Kulińska (Naczelna Rada Adwokacka) oraz komornik sądowy Dawid Paleczny (Izba Komornicza w Warszawie).