2016-12-21

Wyjaśnienia do artykułu w Super Expressie

Krajowa Rada Komornicza w nawiązaniu do artykułu z dnia 21 grudnia 2016 roku, który ukazał się w Super Expressie i na portalu www.se.pl pt: „Dramat pani Grażyny i jej dzieci: Komornik zabrał nam 500+ na święta” http://www.se.pl/wiadomosci/polska/dramat-pani-grazyny-komornik-zabra-nam-500-na-swieta_926965.html zamieszcza informacje w sprawie, sporządzoną na podstawie wyjaśnień komornika:

  1. W materiale zawarte jest  stwierdzenie, że Komornik „zajął mi konto za długi byłego męża”.
    Jedynym dłużnikiem wsprawie egzekucyjnej  jest p. Grażyna.  Egzekucja toczy się na podstawie wcześniej wydanego przez Sąd, prawomocnego nakazu zapłaty.
  2. W artykule zawarta jest informacja m.in. ” Teraz nie mają już nic, bo te pieniądze zabrał im komornik”.
    Tymczasem Komornik nie zabrał żadnych pieniędzy. Z zajętego rachunku bankowego nie została przekazana przez bank komornikowi żadna kwota.
  3. Wyjaśnienia wymaga również fakt, iż natychmiast po tym, jak Dłużniczka skontaktowała się z Kancelarią i poinformowała telefonicznie, że na zajęte konto spływają kwoty ze świadczenia 500+, zajęcie w całości zostało uchylone.
  4. Wymową artykułu jest to, że komornik bezprawnie zajął konto Bohaterce.
    Wyjaśnienia wymaga, iż Komornik działał w granicach prawa, ma ustawowe kompetencje  do zajmowania rachunków bankowych.  Na wniosek wierzyciela ma obowiązek taki rachunek zająć. Komornicy sądowi nie mają dostępu online do historii rachunku, do bieżącego monitoringu wpłat i wypłat z konta. Nie znają źródła pochodzenia środków. Pieniądze z zajętych rachunków bankowych banki przekazują komornikowi w tytule przelewu wskazując ” zajęcie oraz dane dłużnika i nr sprawy”. Zgodnie z art. 54a. ustawy prawo bankowe oraz art. 890 § 1 k.p.c. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6, oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Bank pomimo zajęcia rachunku bankowego nie ma prawa prawa przekazywać kwot pochodzących z ww. świadczeń (w tym 500+) komornikowi. Ma obowiązek kwoty chronione wypłacać posiadaczom rachunków. Należy podkreślić, że o taką ochronę tych świadczeń postulowała Krajowa Rada Komornicza.

Powyższe fakty i wyjaśnienia były znane Redakcji Super Expressu przed publikacją materiału.