2016-05-24

Komornik zawieszony za nieprzestrzeganie art. 8 u.k.s.e.

Komornik sądowy z Wrocławia został zawieszony w czynnościach służbowych w związku z wykrytymi przez organy samorządu komorniczego nieprawidłowościami w zakresie dotyczącym stosowania art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (dalej: u.k.s.e.), znowelizowanej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie u.k.s.e. (Dz.U. z 2015 poz. 624).

Uchwałę o zawieszeniu wydała Komisja Dyscyplinarna na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorniczej, który we wniosku o ukaranie wniósł o wymierzenie obwinionemu komornikowi najsurowszej sankcji – kary wydalenia z zawodu.

Krajowa Rada Komornicza wskazuje, iż organy samorządu komorniczego na bieżąco podejmują działania mające na celu nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, w tym art. 8 u.k.s.e, a wobec komorników, u których stwierdzone zostaną przypadki nieprawidłowości, stosowane będą sankcje dyscyplinarne.