2011-06-16

Egzekucja Sądowa w Europie

Egzekucja Sądowa w Europie

Utworzono: czwartek, 16, czerwiec 2011 16:22

haga

W dniach 20 – 21 czerwca 2011 r. odbędzie się spotkanie partnerów programu EJE w Hadze, poświęcone pracom nad projektem rozporządzenia unijnego dotyczącego zajęć rachunków bankowych. W spotkaniu będzie uczestniczyć delegacja z Polski.

 

Warszawa, dnia 16 czerwca 2011 r.

Krajowa Rada Komornicza

 

KRK/IV/1698/11

 

 

Egzekucja Sądowa w Europie (European Judicial Enforcement – EJE) to projekt prowadzony przez Komisję Europejską i współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w ramach szerszego programu E-Justice. Ogólnym celem tego ostatniego jest poprawa dostępu obywateli UE do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy organami sądowymi i administracyjnymi w państwach członkowskich UE.

Program EJE ma na celu ułatwienie obywatelom UE dostępu do komorników. Ma przede wszystkim informować obywateli UE, jak egzekwować wierzytelności w innym państwie członkowskim, ale z założenia ma stanowić także płaszczyznę współpracy pomiędzy komornikami. Współpraca ta już dziś jest realizowana w formie np. wymiany informacji o krajowej egzekucji i podstawach prawnych, job-shadowingu, czyli wizytacji w kancelariach w innych państwach, organizacji spotkań tematycznych w grupie państw partnerskich oraz tzw. „dni dla stron”- informujących wszystkich zainteresowanych o możliwościach przeprowadzenia egzekucji transgranicznej. Nie do przecenienia jest także formalna możliwość podjęcia współpracy i dialogu między komornikami na temat perspektywy zmian w prawie w UE, jak np. w związku z projektami nowych rozporządzeń dotyczących zajęcia rachunków bankowych, czy wglądu do majątku dłużnika.

Praktycznej realizacji tych zamierzeń, oprócz konferencji, spotkań i wizytacji, służyć ma budowa sieci internetowej – powszechnie dostępnej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, we wszystkich językach państw partnerskich, w tym po polsku. Informacje tam zawarte mają dotyczyć podstaw prawnych, orzecznictwa i szczegółowych warunków przeprowadzania egzekucji w wybranym państwie, wraz z wykazem komorników krajowych wg ich właściwości terytorialnej. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie skuteczności czynności egzekucyjnych w wymiarze unijnym.

EJE jest programem pilotażowym, zaplanowanym wstępnie na 2 lata. Aktualnie zakłada partnerstwo 9 państw członkowskich, tj. Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Węgry, Włochy, Szkocja i Polska. Polskę reprezentuje Krajowa Rada Komornicza, a wszystkie państwa partnerskie pracują pod przewodnictwem francuskiej Krajowej Rady Komorników Sądowych. Po 2 latach w gronie 9 państw, współpraca ma objąć wszystkie 27 państw członkowskich UE. Koordynatorem polskich działań na forum EJE jest prof. dr hab. Dagmara Kornobis – Romanowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziś ta współpraca to nie tylko możliwość, ale i konieczność, bo ze względu na wchodzące w życie regulacje unijne, egzekucja przestaje być krajowa, a staje się europejska.