Plan pracy na rok 2016

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej
w Warszawie

– Luty: ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej” ( Warszawa),

– Marzec: udział przedstawicieli ONS w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Elektronizacja postępowania wieczysto księgowego” ( Łódź),

udział przedstawicieli ONS w III międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług” ( Katowice),

  – Kwiecień: ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości pt. „Status prawno-ustrojowy komornika sądowego. Wyzwania współczesności” (Warszawa),

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Europa cyfrowa” w ramach II Forum Prawa Mediów Elektronicznych (Opole),

IV Kongres Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami (Warszawa),

konferencja naukowa pt.” Podmioty w postępowaniu cywilnym” z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. F.Zedlera (Katowice),

warsztaty szkoleniowe dla dziennikarzy pt. ”Eksmisja-prawny a moralny obowiązek komornika” organizowane wspólnie z rzecznikiem prasowym KRK (Warszawa)

– Maj: ogólnopolska konferencja organizowana wspólnie z samorządem adwokackim, poświęcona zagadnieniom egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

– Czerwiec: ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych oraz posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego w Karpaczu,

ogólnopolska konferencja naukowa pt. ”Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego” (Szczecin),

– Wrzesień: ogólnopolska konferencja naukowa pt. „ Udział komornika sadowego w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym” (Gdańsk),

– Październik: seminarium pt. „ Sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2016r.” (Białystok),

– Listopad: seminarium naukowe ( Kraków),

– Grudzień: seminarium pt. „ System środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” (Lublin).

Planowane na rok 2016 publikacje/monografie:

  • Etyka zawodowa komornika sądowego.
  • Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.
  • Prawo i postępowanie cywilne w dobie elektronizacji.
  • Status prawno-ustrojowy komornika sądowego. Wyzwania współczesności.
  • Udział komornika sądowego w elektronicznym postepowaniu wieczystoksięgowym.
  • Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej.

Plan pracy na rok 2015

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej
w Warszawie

styczeń 2015r.

– prace redakcyjne nad monografią pt. „ Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce”, złożenie całości w wydawnictwie Currenda
– zebranie organizacyjno – redakcyjne autorów opracowania pt. „ Metodyka pracy komornika sądowego” ( Warszawa )

luty 2015r.

– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK
– ogłoszenie regulaminu i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2014/2015

marzec 2015r.

– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK
– wydanie książki pt. „ Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce”

kwiecień 2015r.
– prace redakcyjne nad „ Metodyką pracy komornika sądowego”
– seminarium ( Gdańsk )

maj 2015r.
– udział w konferencji ( Poznań ) organizowanej przez Arbitrów Sądu Polubownego ds.
domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji ( PIIT ).
Temat panelu z udziałem ONS to „ zajęcie nazwy domeny internetowej przez komornika
wobec postępowań przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy PIIT
– wydanie monograficzne materiałów konferencyjnych z konferencji w Lublinie z 2014r.
– ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych ( Mikołajki )
– posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo – Szkoleniowego
– opublikowanie pracy pt. „ Metodyka pracy komornika sądowego”

czerwiec 2015r.
– seminarium ( Katowice )

lipiec / sierpień / wrzesień 2015r.
– kurs języka angielskiego dla komorników sądowych
– seminarium **
– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK

październik 2015r.
– seminarium ( Szczecin ) 10 lecie Izby Komorniczej w Szczecinie. Wydanie księgi
Pamiątkowej
– ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości
( Wrocław )

listopad 2015r.
– spotkanie przedstawicieli ośrodków naukowych działających w ramach poszczególnych
korporacji prawniczych ( Warszawa KRK )

grudzień 2015r.
– seminarium ( Lublin )
– ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego
postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2014/2015

** miejsce i tematyka seminarium do ustalenia

 

paragraf

Plan pracy na rok 2014

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej
w Warszawie

styczeń 2014 r.
-seminarium*
-uruchomienie strony internetowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego
ogłoszenie regulaminu i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego
postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2013/2014

luty 2014 r.
-seminarium*
-wydanie książkowe materiałów konferencyjnych pt. „Założenia projektu nowej ustawy
o komornikach sądowych” nakładem CURRENDA sp. z o.o.

marzec 2014 r.
-międzynarodowa konferencja – „Pozaegekucyjne funkcje komornika sądowego w
państwach europejskich” (max 5 referatów)

kwiecień 2014 r.
-seminarium*

maj 2014 r.
-seminarium*

czerwiec 2014 r.
-ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych (Mikołajki/Wisła/Karpacz)
posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego (w czasie szkolenia)
Załącznik do uchwały KRK nr 1166/IV
z dnia 05 listopada 2013 r.

lipiec/sierpień 2014 r.
-kurs języka angielskiego dla komorników sądowych

październik 2014 r.
-ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości –
„Informatyzacja sądowego postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy
rozwoju”(max 3 referaty)

listopad 2014 r.
-seminarium*

grudzień 2014 r.
-seminarium*
-ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego
postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2013/2014 wraz z wręczeniem
nagród na posiedzeniu KRK

po za tym w roku 2014 r. planowane jest:
-nawiązanie naukowej współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w
Warszawie celem udziału w pracach badawczych tego Instytutu w zakresie sądowego
postępowania egzekucyjnego, zlecanych zazwyczaj przez Ministerstwo
Sprawiedliwości,
-nawiązanie współpracy z uniwersyteckimi klinikami prawa celem udziału w pracach
tych klinik aplikantów i asesorów komorniczych; chodzi zwłaszcza o udział tych osób w
zakresie udzielania porad prawnych(ustnych, pisemnych) przez kliniki uniwersyteckie,
nawiązanie naukowej współpracy z UIHJ w ramach realizacji projektów dotyczących
unifikacji i harmonizacji w skali międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej, prawa
egzekucyjnego oraz ustroju i funkcji organów egzekucyjnych (np. programu STORBA),