Publikacje

Materiały multimedialne zarejestrowane w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Komorników Sądowych w Karpaczu w dniach 13-15 czerwca 2016 r.

Prelegenci: Marcin Uliasz, Andrzej Jan Szereda, Anna Kościółek, Joanna Bodio, Andrzej Marciniak, Andrzej Torbus, Ireneusz Kunicki, Grzegorz Julke, Andrzej Jakubecki, Arkadiusz Cudak, Kinga Flaga – Gieruszyńska, Aleksandra Klich, Józef Jagieła, Mirosław Trzaska, Jacek Izydorczyk

Currenda Sp. z o.o., 2016

Materiał wideoMateriały multimedialne zarejestrowane w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Komorników Sądowych w Mikołajkach w dnia 26-27 maja 2015 roku.

Prelegenci:
Andrzej Antkiewicz, Andrzej Herbet, Anna Wyrozumska, Grzegorz Julke, Mariusz Jabłoński, Monika Michalska-Marciniak, Piotr Rączka, Wiesław Grajdura, Józef Jagieła, Andrzej Marciniak, Marek Kalinowski, Kamil Kazimierczak, Ireneusz Kunicki, Andrzej Grzegorz Harla.

Currenda Sp. z o.o., 2016
Materiał wideo


Tematyka szkolenia i wybór referatów podyktowane były kilkoma czynnikami: pismem Ministerstwa Spraw Zagranicznych skierowanym do Prezesa KRK w sprawie problemów związanych ze stosowaniem w postępowaniu egzekucyjnym przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wątpliwościami zgłaszanymi przez komorników sądowych co do prawa wyboru komornika, odnoszącymi się do zmiany art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, oraz poprzedzającymi szkolenie wydarzeniami, które zbulwersowały opinię publiczną, a dotyczyły egzekucji z ruchomości.

Prof. dr hab. Andrzej Marciniak z Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, podkreślił podczas wystąpienia otwierającego konferencję, że celem szkoleń było wyjaśnienie wątpliwości w zakresie wskazanych powyżej problemów. Zdaniem Rady Naukowej niniejsze zagadnienia mają istotne znaczenie w codziennej pracy komorników sądowych i dlatego wymagają szczególnego omówienia.

Dwudniowy program konferencji uwzględniał zalecenia zawarte w Deklaracji Konferencji Wysokiego Szczebla na temat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17–18 kwietnia 2012r. w Brighton. Każdy dzień szkolenia rozpoczynał się od zagadnień dotyczących europejskiej Konwencji o ochronie praw Człowieka i podstawowych wolności, a zwłaszcza art. 6 i 8 tej konwencji.

Dzięki staraniom Marcina Borka, Dyrektora Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, po konsultacjach z przedstawicielami całego środowiska komorniczego przygotowano także szereg seminariów i wystąpień na podstawie najbardziej aktualnych problemów egzekucji sądowej związanych zasadniczo ze zmianami ustawodawczymi i problematyką ograniczenia prawa wyboru komornika (nowelizacja art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Wiele czasu poświęcono także problemom związanym z kwestiami dotyczącymi zajęcia nieruchomości w świetle prawa egzekucyjnego. Temat zainicjowały bieżące doniesienia medialne odnoszące się do zajmowania ruchomości przez komorników, w szczególności głośne zajęcie traktora spod Mławy, które odbiło się szerokim echem w opinii publicznej.

Tematyka szkolenia spowodowała, że do udziału w konferencji zaproszono wielu profesorów prawa, którzy zajmują się postępowaniem egzekucyjnym, a tym samym gwarantują najwyższy poziom wykładów. Oprócz tego w programie szkolenia znalazły się wykłady dla komorników wizytatorów i członków Krajowej Rady Komorniczej na temat uchybień organów i sądów egzekucyjnych w sprawach cywilnych. Zajęcia z komornikami wizytatorami prowadzili sędziowie sądów rejonowych, którzy na co dzień orzekają w sprawach egzekucyjnych.

Nie bez znaczenia dla tematyki szkoleń okazała się nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która zmienia całą strukturę tego postępowania, a ma pewne istotne przełożenie na postępowania dyscyplinarne wobec komorników, gdyż w sprawach nieuregulowanych Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji stosuje się odpowiednio przepisy k.p.k.

Każdego dnia po turze wykładów przewidziano tzw. konwersatorium i dwugodzinne konsultacje. Komornicy uczestniczący w szkoleniu uzyskali tym samym możliwość zadawania pytań wykładowcom i uzyskania bardziej szczegółowych odpowiedzi na nurtujące ich problemy praktyczne, z którymi mają na co dzień do czynienia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami pod adresem http://www.konferencja.komornik.pl

 


Redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej „Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, 21 października 2013 r.

Autorzy:
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Rafał Fronczek, Andrzej Grzegorz Harla, Andrzej Herbet, Mariusz Jabłoński, Józef Jagieła, Grzegorz Julke, Marek Kalinowski, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Adam Łozowski, Andrzej Marciniak, Zbigniew Rau, Piotr Rączka, Rafał Reiwer, Jakub Stelina

Wydawnictwo Currenda
Sopot 2014
ISBN: 978-83-60833-48-3


Materiały konferencyjne, ujęte i zebrane w formie zwartej publikacji książkowej, odnoszą się do wnikliwej analizy i oceny ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – zarówno w zakresie przyjętych w niej założeń ogólnych, jak i szczegółowych rozwiązań normatywnych. Szczególnie istotne było rozważenie, czy w aktualnie obowiązującym kształcie ustawa odpowiada uwarunkowaniom społeczno-gospodarczym, a także ogólnoeuropejskim tendencjom poszerzania zadań i kompetencji komornika sądowego. Ważkim problemem jest określenie, czy polski komornik sądowy ma nadal pełnić jedynie funkcje egzekucyjne, związane ze stosowaniem przez niego środków przymusu państwowego, czy też – w ślad za ustawodawstwem europejskim – uzyskać szerszy zakres kompetencji pozaegzekucyjnych. Materiały konferencji, które zebrano w opisywanej publikacji, w formie referatów oraz opinii przedstawicieli nauki i praktyków, w intencji organizatorów mają stanowić merytoryczną podstawę do określenia założeń projektu nowej ustawy o komornikach sądowych.

pdf

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Autorzy: Marcin Borek, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Wiesław Grajdura, Andrzej Grzegorz Harla, Józef Jagieła, Agnieszka Kanarek, Robert Kulski, Aleksandra Klich, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Joanna Studzińska, Dariusz Szostek, Sandor Udvary, Marcin Uliasz, Zbigniew Woźniak

Recenzent: dr hab. Andrzej Zieliński

Wydawnictwo Currenda
Sopot 2015
ISBN: 978-83-60833-58-2


Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce to książka stanowiąca pokłosie bardzo ważnej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, która odbyła się 24 października 2014 roku w Warszawie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Zasadniczym celem konferencji była analiza założeń ogólnych i ogólnosystemowych uwarunkowań informatyzacji sądowego postępowania egzekucyjnego, a także ocena i analiza nowych, projektowanych przepisów prawnych dotyczących tej informatyzacji. W konferencji, oprócz przedstawicieli nauki, uczestniczyli sędziowie sądów powszechnych oraz komornicy sądowi. Opisywana książka stanowi odpowiedź na postulaty szerszego upowszechnienia materiałów konferencyjnych. Jest to bardzo przydatna publikacja, w której, oprócz referatów, zebrano również nadesłane artykuły naukowe.

pdf

Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. nadzw. dr hab. Monika Michalska-Marciniak

Autorzy: Andrzej Antkiewicz, Marcin Borek, Małgorzata Brulińska, Arkadiusz Cudak, Tomasz Demendecki, Rafał Fronczek, Wiesław Grajdura, Henryk Hajdukiewicz, Grzegorz Julke, Kamil Kazimierczak,Zenon Knypl, Józef Kolański, Mariusz Markowski, Zbigniew Merchel, Dariusz Rystał,  Grzegorz Sikorski, Tomasz Sobecki, Wojciech Tomalak, Marcin Uliasz, Krzysztof Wisłocki.

Wydawnictwo Currenda

Sopot 2015

 

 


Wstęp

Spis treści


Poradnik „Przewodnik Po Egzekucji Sądowej”

Wydawnictwo Currenda


pdf

Autorzy: Żaneta Anuszewska, Joanna Cieślak, Joanna Gut-Ajdys, Mariusz Gacki, Maciej Kozak, Karolina Kozdrowiecka, Dawid Paleczny

Warszawa 2016

ISBN: 978-83-941458-2-8


Publikacja „Egzamin komorniczy – kazusy 2016” to pozycja, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób przygotowujących się do egzaminu komorniczego. Nasza książka jest skierowana również do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praktycznych zagadnień postępowania egzekucyjnego.
Przygotowane przez nas kazusy to autorskie opracowania. Powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy w kancelarii. Omawiane zadania oparte są o faktyczne przypadki zaczerpnięte z praktyki. Publikacja pozwala ugruntować zgromadzoną wiedzę, a także zmierzyć się z autorskimi kazusami.
Tegoroczna pozycja zawiera dziesięć kazusów przygotowanych przez praktyków postępowania egzekucyjnego. Autorami publikacji jest grupa asesorów, którzy swoją ścieżkę zawodową rozpoczynali zazwyczaj jeszcze w trakcie studiów, a w codziennej pracy spotykają się z różnymi, często bardzo skomplikowanymi stanami prawnymi.
Zaprosiliśmy do udziału w projekcie naszych stałych autorów oraz nawiązaliśmy współpracę z nowymi osobami. Na przestrzeni dwóch lat w pracę z nami zaangażowało się ośmiu autorów, którzy stworzyli łącznie dziewiętnaście kazusów. Efektem tych działań jest zaoferowanie czytelnikom szerokiej gamy zadań i różnorodnych propozycji rozwiązań kazusów.
Każdy kazus zawiera proponowane rozwiązanie przygotowane przez jego autora. Wszystkie rozwiązania były konsultowane pomiędzy autorami, co często prowadziło do długich dyskusji na temat właściwego rozwiązania, które znajduje się w niniejszej publikacji.
Stany faktyczne i ich klucz przygotowywali różni autorzy, co powoduje, że opracowanie umożliwia ocenę możliwych wariantów oraz pozwala poszerzyć horyzonty w kontekście stosowanych rozwiązań.

pdf

Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej.

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami


 

 


Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Autorzy:
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich, Tomasz Piłat, Mariusz Jabłoński, Adam Łozowski, Zbigniew Rau, Piotr Rączka, Jakub Stelina, Tomasz Bekrycht, Paweł Łabieniec, Grzegorz Ławnikowicz, Paweł Skuczyński, Marcin Pieniążek, Mariusz Markowski.

Wydawnictwo CurrendaRedakcja naukowa: prof. dr hab.Mariusz Jabłoński, prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Autorzy:
Rafał Reiwer, Zbigniew Rau,  Mariusz Jabłoński, Lech Kujawski, Andrzej Herbet, Piotr Rączka, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Marciniak.

Wydawnictwo Currenda

 

 

W dniu 4 kwietnia 2016 roku w gmachu Sejmu RP, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, pt: „Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej. Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBook z Konferencji ONS 04.04.2016r.

  

1Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej poniżej umieszcza link do materiałów z ogólnopolskiej konferencji naukowej„FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH EUROPA CYFROWA”, która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2016r. w Opolu, organizowana przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, a także przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

mBook 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych Europa Cyfrowa

 Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Autorzy:
Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, Prof. dr hab. Andrzej Torbus, Prof. dr hab. Andrzej Harla, dr Łukasz Goździaszek, Prof. dr hab. Monika Michalska-Marciniak, Prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr hab. Tomasz Demendecki, Prof. dr hab. Marcin Walasik, Prof. dr hab. Dariusz Szostek.

Wydawnictwo CurrendaRedakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Jerzy Bieluk.

Autorzy:
Dr hab. Jerzy Bieluk, Prof. Dr hab. Adam Doliwa, Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Dr Arkadiusz Bieliński, Dr Monika Rejdak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Dr Aleksandra Klich, Dr Joanna Studzińska,  Prof. dr hab. Józef Jagieła, Dr Marcin Uliasz, Mirosław Trzaska, mgr Paulina Korycińska-Rządca, mgr Katarzyna Siemion.

Wydawnictwo CurrendaRedakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Autorzy:
Prof. dr hab. Józef Jagieła, SSO Wiesław Grajdura, dr Grzegorz Julke, Prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak,  Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, SSA Dariusz Rystał, SSO Mirosław Trzaska,

Wydawnictwo CurrendaWarszawa 2017
ISBN: 978-83-941458-4-2

 


Publikacja „Egzamin komorniczy – kazusy 2017” to pozycja, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób przygotowujących się do egzaminu komorniczego. Książka jest skierowana również do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praktycznych zagadnień postępowania egzekucyjnego.

Przygotowane kazusy to autorskie opracowania. Powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy w kancelarii. Omawiane zadania oparte są o faktyczne przypadki zaczerpnięte z praktyki. Publikacja pozwala ugruntować zgromadzoną wiedzę, a także zmierzyć się z autorskimi kazusami.

Tegoroczna pozycja zawiera dziesięć kazusów przygotowanych przez praktyków postępowania egzekucyjnego. Autorami publikacji jest grupa asesorów, którzy swoją ścieżkę zawodową rozpoczynali zazwyczaj jeszcze w trakcie studiów, a w codziennej pracy spotykają się z różnymi, często bardzo skomplikowanymi stanami prawnymi.

Każdy kazus zawiera proponowane rozwiązanie przygotowane przez jego autora. Wszystkie rozwiązania były konsultowane pomiędzy autorami, co często prowadziło do długich dyskusji na temat właściwego rozwiązania, które znajduje się w niniejszej publikacji.

Stany faktyczne i ich klucz przygotowywali różni autorzy, co powoduje, że opracowanie umożliwia ocenę możliwych wariantów oraz pozwala poszerzyć horyzonty w kontekście stosowanych rozwiązań.


W dniu 19 września 2016 roku w Gdańsku odbyła się konferencja nt: “Sądowe postępowanie egzekucyjne.Zasadnicze kierunki zmian w 2016 r.”. organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej,  Izbę Komorniczą w Gdańsku oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBook

 W dniu 14 października 2016 roku w Białymstoku odbyła się konferencja nt: “Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izbę Komorniczą w Białymstoku oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Białostockiego.

Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBookparagraf

Konferencje i szkolenia

Szkolenia, konferencje i seminaria organizowane przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

 • 24 marca 2017 r., Warszawa– Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie”.
 • 24 lutego 2017 r., Kraków– konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Krakowie, nt.: “Zasady podziału sumy uzyskanej przez egzekucję sądową z nieruchomości”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, Prof. dr hab. Józef Jagieła.

 

 • 05 grudnia 2016 r., Lublin – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Lublinie, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie nt.: “Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, dr hab. Tomasz Demendecki.
 • 14 października 2016 r., Białystok – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Białymstoku, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku nt.:”Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian” Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Józef Jagieła, Prof. dr hab. Andrzej Harla, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska.
 • 19 września 2016 r., Gdańsk – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nt: “Sądowe postępowanie egzekucyjne.Zasadnicze kierunki zmian w 2016 r.” Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, Prof. dr hab. Jakub Stelina.
 • 14–15 czerwca 2016 r., Karpacz – Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych
 • 04 kwietnia 2016 r. Warszawa – ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Tytuł: „Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Zbigniew Rau, Prof. dr hab. hab. Mariusz Jabłoński, Prof. dr hab. Jakub Stelina, Prof. dr hab. Andrzej Herbet, dr hab. Piotr Rączka.
 • 15 lutego 2016 r. Warszawa – ogólnopolska konferencja naukowa. Tytuł: “Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak,
  Prof. dr hab. Józef Jagieła, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki.

 

 • 11 grudnia 2015 r. Lublin – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Lublinie. Tytuł: “Etyka zawodowa komornika sądowego”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Zbigniew Rau,  Prof. dr hab. hab. Mariusz Jabłoński.
 • 04 grudnia 2015 r. Gdańsk – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nt: “Komornik sądowy – wyzwania współczesnej gospodarki”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Prof. dr hab. Jakub Stelina.
 • 20 listopada 2015 r. Białystok – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Białymstoku, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku nt: “Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Prof. dr hab. Józef Jagieła
 • 23 października 2015 r. Wrocław – konferencja pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, współorganizowana z Izbą Komorniczą we Wrocławiu, tytuł: “Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego”. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska,  Prof. dr hab. hab. Mariusz Jabłoński, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, Prof. dr hab. Andrzej Harla, dr Tomasz Demendecki
 • 02 października 2015 r., Szczecin – ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Dziesięciolecia samorządu komorniczego w Apelacji Szczecińskiej, współorganizowana z Izbą Komorniczą w Szczecinie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nt.: “Komornik sądowy w polskim systemie prawnym”. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
 • 28 września 2015 r., Katowice – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Katowicach i Uniwersytet Śląski nt.:”Nadzór nad komornikiem sądowym i organami samorządu komorniczego”. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Piotr Rączka
 • 25 września 2015 r., Warszawa – konferencja pod patronatem Ministra Sprawiedliwości nt.: “Etyka zawodowa komornika sądowego”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Prof. dr hab. Zbigniew Rau, Prof. dr hab. Jakub Stelina, Tomasz Piłat Wiceprezes KRK
 • 26–27 maja 2015 r., Mikołajki – Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych. Prelegenci: prof. dr hab. Anna Wyrozumska, SSO Wiesław Grajdura, dr Grzegorz Julke, prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, dr hab. Piotr Rączka, dr Marcin Uliasz, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, SSR Andrzej Antkiewicz, SSR Kamil Kazimierczak, dr hab. Andrzej Grzegorz Harla, dr hab. Andrzej Herbet, prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Jacek Izydorczyk, dr hab. Józef Jagieła
 • 12 maja 2015 r. , Poznań – seminarium współorganizowane z Katedrą Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  Katedrą Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeń UAM, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK oraz Radą Sądu Polubownego nt.: IV Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy KRK Marcin Borek
 • 8 maja 2015 r., Sopot – konferencja poświęcona, między innymi, zmianom w przepisach dotyczących dziedziczenia oraz wskazywania sposobów egzekucji i procedury wyjawiania majątku przed komornikiem. Prelegenci: prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Ireneusz Kunicki, SSR Maciej Plaskacz, dr hab. Anna Machnikowska, Urszula Kamińska

 

 • 5 grudnia 2014 r., Lublin – konferencja współorganizowana przez Izbę Komorniczą w Lublinie. Tytuł: „Status prawny komornika sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń niepieniężnych”. Prelegenci: Tomasz Piłat, prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, dr Marcin Uliasz, dr Grzegorz Ławnikowicz, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr hab. Andrzej Herbet, dr Olimpia Marcewicz, prof. dr hab. Marek Kalinowski, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Adrian Marczak, dr Rafał Łyszczek, Sylwester Bobowski, Sebastian Dunaj, Grzegorz Godlewski, Jerzy Kachnowicz, Katarzyna Mikołajczyk
 • 24 października 2014 r., Warszawa – konferencja pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Tytuł: „Informatyzacja postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy rozwoju”. Temat nadrzędny: wyzwania polskiego wymiaru sprawiedliwości wobec informatyzacji. Prelegenci: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Marcin Borek, Marcin Czugan, Rafał Fronczek, Rafał Reiwer, dr hab. Andrzej Harla, prof. dr hab. A. Marciniak, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, SSO w Tarnowie Wiesław Grajdura, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Robert Górski, Agnieszka Kanarek, dr Macin Uliasz, dr hab. Ireneusz Kunicki, dr Józef Kolański, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, Sławomir Szynalik, dr hab. Dariusz Szostek, Mariusz Starzonek, Hanna Gadomska, DariuszRystał SSA w Szczecinie
 • Kwiecień 2014 r., Szczecin – seminarium na temat stosunku sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do postępowania upadłościowego (referent: dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska) oraz roli komornika sądowego w postępowaniu upadłościowym, w świetle przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (referent: SSA w Szczecinie Dariusz Rystał).
 • Luty 2014 r., Gdańsk – seminarium na temat analogii w prawie egzekucyjnym (referent: dr M. Walasik) oraz opłat egzekucyjnych według art. 49 ustawy o komornikach sądowych w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (referent: SSA w Gdańsku Zbigniew Merchel).
 • Styczeń 2014 r., Kraków – seminarium na temat zasady egzekwowania kosztów egzekucji ustalonych przez komornika sądowego (referent: dr hab. J. Jagieła) oraz opłat egzekucyjnych według brzmienia art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (referent: SSO w Tarnowie Wiesław Grajdura).

 

 • 21 października 2013 r., Warszawa – konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości (m.in. Jerzy Kozdroń, Wiceminister Sprawiedliwości), Samorządu Komorniczego, sędziów i gości z zagranicy. Tytuł: „Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych”. W trakcie konferencji wygłoszono 15 referatów.
 • Październik 2013 r., Lublin – seminarium na temat prawnych form działalności egzekucyjnej komornika sądowego i zasad prowadzenia kancelarii komorniczej (referent: dr hab. A. Herbet), skargi na czynności komornika (referent: dr P. Telenga), praktycznych aspektów tytułu wykonawczego (referent SSO w Lublinie: Alicja Zych) oraz dorobku publicystycznego Jana Tredera (referent: dr T. Banach). W seminarium uczestniczyło około 150 osób.
 • Wrzesień 2013 r., Sopot – ogólnopolskie sympozjum naukowe „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego”. Sympozjum poświęcone pamięci Jana Tredera. Jego współorganizatorem była Izba Komornicza w Gdańsku.
 • Czerwiec 2013 r., Warszawa – seminarium na temat kosztów egzekucji sądowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (referent: prof. dr hab. A. Marciniak).
 • 23 maja 2013 r., Łódź – seminarium dyskusyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka poświęcona założeniom projektu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.